Alimenty dla byłego małżonka

Małżeństwo jako wyjątkowy stosunek prawny, wyznaczający wzajemne prawa i obowiązki małżonków, obejmuje całość ich życia. Według Sądu Najwyższego: ,,Cel i społeczne znaczenie związku małżeńskiego wymagają, by niektóre konsekwencje jego zawarcia trwały nawet po rozwiązaniu małżeństwa. (Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, LEX nr 3342). Jednym z takich skutków jest istniejący w określonych w ustawie przypadkach obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami, który to uregulowano w art. 60 i 61 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Warunkiem przyznania przez sąd tego świadczenia, jest to iż małżonek żądający przyznania alimentów, nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Znaczy to tyle, że wyrok rozwodowy musi zapaść bez orzekania o winie, z przypisaniem winy drugiemu małżonkowi, albo z przypisaniem winy obojgu małżonkom. Sąd rozpoznający sprawę na podstawie art. 60 k.r.o. o nałożeniu obowiązku alimentacyjnego jest związany orzeczeniem co do winy, które zawarte zostało w wyroku rozwodowym.

Drugą przesłanką, od której zależy istnienie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi, jest niedostatek po stronie małżonka wnoszącego o dostarczenie mu środków utrzymania. Przez niedostatek rozumie się zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskiwane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Ponadto podkreśla się, że „małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb” (wyrok SA w Poznaniu z 10.02.2004 r., I ACa 1422/03, LEX nr 143459). Dla oceny niedostatku konieczne jest porównanie sytuacji materialnej byłych małżonków. Przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka uwzględnia się potrzeby małżonka, a nie dzieci. Orzecznictwo sądów wskazuje, że przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, o którym mowa w art. 60 § 2 k.r.o., należy

y brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie (uchwała całej Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, LEX nr 3342).

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami jest co do zasady nieograniczony w czasie, ale wygasa jednak w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Jednakże, kiedy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Istnieje możliwość przedłużenia tego 5 letniego okresu na żądanie uprawnionego, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności. Przykładami tychże okoliczności są m.in.: długotrwałość pożycia małżonków, znaczne dysproporcje w ich statusie materialnym po rozwodzie, czy obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające zarobkowanie.

Podkreślenia wymaga, że przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka nie jest obligatoryjne, a sąd bada każdą konkretną sytuację byłych małżonków indywidualnie.

Scroll to Top