Aktualności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Jest to instytucja pozwalająca Sprawcy przestępstwa, który odbył już pewną część kary pozbawienia wolności na zwolnienie przez Sąd z odbywania reszty kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie stanowi instrument umożliwiający rezygnację z wykonania pozostałej części kary tych Skazanych, co do których niecelowe jest wykonanie kary pozbawienia wolności w całości i tym samym oznacza poddanie […]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Read More »

Kiedy możesz być tymczasowo aresztowany?

Tytułem wstępu, warto wspomnieć, iż tymczasowe aresztowanie polega na tymczasowym pozbawieniu wolności osoby podejrzanej celem zabezpieczenia warunków prawidłowego toku postępowania poprzez umieszczenie w areszcie śledczym. Warunkowo Ustawodawca dopuszcza możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zapobieżenia popełnienia nowego ciężkiego przestępstwa. W świetle obowiązujących przepisów tymczasowo aresztowanym, może być osoba zastosowane wobec osoby w stosunku, co do której: zachodzą

Kiedy możesz być tymczasowo aresztowany? Read More »

Odroczenie wykonania kary

Wykonanie orzeczonej przez sąd kary należy wykonać bezzwłocznie. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odroczenia wykonania kary. Jest to instytucja pozwalająca na przesunięcie wykonania kary w czasie. Jednak ani wymiar kary, ani jej forma nie ulegają zmianie. Dopuszczalność złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary istnieje tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. Możliwości

Odroczenie wykonania kary Read More »

Alimenty dla byłego małżonka

Małżeństwo jako wyjątkowy stosunek prawny, wyznaczający wzajemne prawa i obowiązki małżonków, obejmuje całość ich życia. Według Sądu Najwyższego: ,,Cel i społeczne znaczenie związku małżeńskiego wymagają, by niektóre konsekwencje jego zawarcia trwały nawet po rozwiązaniu małżeństwa. (Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, LEX nr 3342). Jednym z takich skutków jest istniejący w określonych w

Alimenty dla byłego małżonka Read More »

CZY RODZIC POZBAWIONY WŁADZY RODZICIELSKIEJ MOŻE ŻĄDAĆ OD PEŁNOLETNIEGO DZIECKA ALIMENTÓW?

Obowiązek alimentacyjny może być nałożony zarówno na rodzica, jak i na dorosłe dziecko. Zgodnie z brzmieniem artykułu 87 KRO „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.” Przez wparcie należy rozumieć nie tylko obowiązek emocjonalny i duchowy, ale i materialny. Kluczową kwestią pozostaje jednak stosunek władzy rodzicielskiej do możliwości egzekwowania wyżej wymienionego

CZY RODZIC POZBAWIONY WŁADZY RODZICIELSKIEJ MOŻE ŻĄDAĆ OD PEŁNOLETNIEGO DZIECKA ALIMENTÓW? Read More »

ZGODA DRUGIEGO MAŁŻONKA NA ROZWÓD

Sąd może wydać wyrok rozwodowy, gdy między stronami dojdzie do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. Chodzi o sytuację, gdy między małżonkami ustaje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Podkreślić należy, że każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zazwyczaj więc druga strona nie musi się zgadzać z pozwem rozwodowym. Zgodnie z treścią

ZGODA DRUGIEGO MAŁŻONKA NA ROZWÓD Read More »

SKAZANIE BEZ PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY

Kodeks postępowania karnego przewiduje tak zwane konsensualne tryby postępowania karnego. Jednym z nich jest możliwość skazania sprawcy bez przeprowadzenia rozprawy. Polega na uzgodnieniu z Prokuratorem wysokości kary jaka ma zostać orzeczona przez sąd za popełniony czyn zabroniony. Zastosowanie tejże instytucji jest możliwe wyłącznie, gdy zarzucany oskarżonemu czyn to występek. Występkiem natomiast jest czyn zabroniony zagrożony

SKAZANIE BEZ PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY Read More »

ZNĘCANIE SIĘ – ART. 207 K.K.

Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 k.k. jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcenia się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k. za psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku

ZNĘCANIE SIĘ – ART. 207 K.K. Read More »

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ POKRZYWDZONEMU?

Każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub instytucja państwowa, prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową. W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli zgłosi to do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego. W pierwszej

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ POKRZYWDZONEMU? Read More »

ART. 178 A KODEKSU KARNEGO- JAKA KARA GROZI KIEROWCĘ ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego jest czynem karalnym. Zarówno alkohol, jak i narkotyki należą do substancji psychoaktywnych, oddziałujących na układ nerwowy człowieka i mogących spowodować zaburzenie koncentracji i koordynacji ruchowej, istotnych w procesie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakwalifikowanie czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu po alkoholu lub po zażyciu narkotyków jako przestępstwa jest

ART. 178 A KODEKSU KARNEGO- JAKA KARA GROZI KIEROWCĘ ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU? Read More »