CO ZROBIĆ, GDY RODZIC UTRUDNIA KONTAKTY Z DZIECKIEM?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez między innymi przebywanie z dzieckiem tj. spotkania odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, utrzymywanie korespondencji, jak również korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Bardzo często, głównie z uwagi na istniejący konflikt między rodzicami dziecka zdarzają się sytuacje, gdy rodzic dziecka, u której ono stale przebywa i której sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej, odmawia drugiemu rodzicowi kontaktu z dzieckiem. Powyższe sytuacje mają miejsce zarówno, gdy kontakty ze wspólnym dzieckiem są uregulowane za pomocą ugody, jak i ustalone są orzeczeniem sądowym.

Środkiem prawnym mającym na celu zaprzestanie takiego działania jednego z rodziców jest zagrożenie nakazem zapłaty.

Podstawą prawną tego rozwiązania stanowi przepis art. 59815 § 1 k.p.c. zgodnie z którym, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Wniosek do Sądu o zagrożenie nakazem zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, należy złożyć do właściwego wydziału rodzinnego i opiekuńczego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka jest zaś miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli zaś władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mieszkają osobno, to miejscem zamieszkania dziecka będzie adres rodzica, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli sąd w toku przeprowadzonego postępowania dojdzie do wniosku, że Uczestnik faktycznie nie wypełnia całkowicie ciążącego na nim obowiązku w zakresie umożliwiania kontaktów dziecka z rodzicem lub wypełnia go nienależycie, uwzględni złożony wniosek i zagrozi albo nakaże Stronie zapłatę kwoty określonej wysokości za każde naruszenie ustalonych w postanowieniu kontaktów.

Instytucja zagrożenia uczestnikowi nakazem zapłaty stanowi skuteczny środek zapobiegający dalszym naruszeniom i umożliwia prawidłowe wykonywanie kontaktów. Należy dodać, że prawomocne postanowienie sądu nakazujące zapłatę określonej kwoty stanowi tytuł wykonawczy i może podlegać egzekucji komorniczej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o utrudnianie kontaktów z dzieckiem, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką, adwokat Mariusz Niedziałkowski.