NARUSZENIE OBOWIĄZKU KWARANTANNY – CO ZA TO GROZI?

Osoba odbywająca kwarantannę nie może opuszczać miejsca kwarantanny, aby wykluczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome lub bliskie o zrobienie zakupów/leków i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, która nie może liczyć na pomoc osób z rodziny powinna zwrócić się do urzędu miasta lub gminy, w której mieszka, z prośbą o pomoc. Długość kwarantanny w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 wynosi 14 dni. Kwarantanna może dotyczyć też pracowników.

Przepisy karne

Zgodnie z treścią art. 161 § 2 Kodeksu karnego, kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przepisy administracyjne

Obowiązek kwarantanny jest nakładany w drodze decyzji administracyjnej, za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi aktualnie mandat w wysokości 5 tys. zł. Według najnowszych informacji Rząd za naruszenie obowiązku kwarantanny planuje wprowadzić mandat w wysokości 30.000 zł. Możemy zatem ponieść zarówno odpowiedzialność karną, jak i administracyjną.

Sposób sprawdzenia przez organy

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco współpracuje z Policją odnośnie osób objętych kwarantanną. Policja i/lub przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrole sprawdzające, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do kwarantanny, głównie we własnym mieszkaniu. Podczas kontroli nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu policjanta/przedstawiciela Państwowej Inspekcji Sanitarnej z osobą objętą kwarantanną, więc nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ochrony osobistej.