Odroczenie wykonania kary

Wykonanie orzeczonej przez sąd kary należy wykonać bezzwłocznie. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odroczenia wykonania kary. Jest to instytucja pozwalająca na przesunięcie wykonania kary w czasie. Jednak ani wymiar kary, ani jej forma nie ulegają zmianie. Dopuszczalność złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary istnieje tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze jej odbywania.

Możliwości zmiany terminu wykonania kary można podzielić na takie, w których sąd ma obowiązek jej zastosowania i takie, na który może, lecz nie musi wyrazić zgody. Obligatoryjne odroczenie wykonania kary następuje w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, która uniemożliwia wykonywanie tej kary. Jako ciężką chorobę należy uznać taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym zagrażać może życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Chorobę psychiczną muszą stwierdzić biegli z zakresu psychiatrii, co ogranicza skorzystanie z odroczenia jedynie do osób naprawdę chorych. Sąd odracza karę do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może wystąpić w trzech sytuacjach. Jedną z nich jest wzgląd na rodzinę. Otóż, gdy przebywanie skazanego w zakładzie karnym mogłoby powodować dla jego rodziny bardzo negatywne skutki np. poprzez pogorszenie sytuacji finansowej rodziny, brak rąk do pracy w gospodarstwie, czy brak sposobności ukończenia nauki przez skazanego. Każda taka sytuacja jest oceniania przez sąd indywidualnie dla każdego ubiegającego się o odroczenie wykonania i jego rodziny. To przesunięcie w czasie odbywania kary nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Kolejną okolicznością, jaka może spowodować odroczenie wykonania kary pojawia się, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Obecnie bardzo często spotyka się sytuacje, gdzie zakłady karne są przepełnione i bark jest możliwości przyjęcia do nich nowej osoby. Przesłanka ta dotyczy jedynie skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającej 12 miesięcy. Wyłączeni są z tej możliwości m. in. recydywiści, przestępcy notorycznie skazywani oraz pewna grupa sprawców przestępstw o charakterze seksualnym, a także działających w związku przestępczym, a także skazani za przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

O odroczenie wykonania kary może również ubiegać się kobieta ciężarna oraz osoba skazana samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem. W takiej jednak sytuacji nie obowiązuje ograniczenie czasowe odroczenia wykonania kary na rok. Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Nie jest też konieczne wykazywanie, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla osoby skazanej zbyt ciężkie skutki.

Sąd wydając postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności może zobowiązać tę osobę do pewnych działań. Przykładem jest obowiązek poszukiwania pracy zarobkowej, rozpoczęcie leczenia lub rehabilitacji, czy zgłaszanie się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu. W trakcie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności sąd ma możliwość dokonywania kontroli, w zakresie wywiązywania się z nałożonych na skazanego obowiązków.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności kieruje się do Sądu, orzekającego w sprawie w pierwszej instancji. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową, która wynosi 80 zł.

Scroll to Top