OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM

Naprzemienna opieka nad dzieckiem jest jednym ze sposobów, w jaki rodzice dziecka mogą uregulować z nim kontakty.

Wskazać należy, iż nie została ona uregulowana bezpośrednio w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże, sądy coraz częściej w uzasadnionych przypadkach orzekają o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Po pierwsze równy czas opieki pozwala na zachowanie relacji dziecka z obojgiem rodziców, równy czas opieki zmniejsza także napięcie pomiędzy rodzicami. System opieki naprzemiennej ma także pozytywny wpływ na angażowanie się obojga rozwiedzionych rodziców w opiekę nad dzieckiem.

Polega ona na tym, iż dziecko po rozstaniu rodziców, najczęściej spowodowanym przez rozwód, ale także przez rozpad związków nieformalnych, przebywa pod opieką raz jednego raz drugiego rodzica. Przebywanie dziecka u rodzica odbywa się najczęściej przez zbliżony okres (np. 2 tygodnie u matki oraz 2 tygodnie u ojca).

Podstawą prawną, na której opiera się sąd decydując w sprawie na opiekę naprzemienną kolejno niżej wymienione przepisy.

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Jeśli uzna się, iż opieka nad dzieckiem jest elementem władzy rodzicielskiej, to pojawiają się głosy, że można opiekę powierzyć obojgu rodzicom tylko wówczas, gdy posiadają oni pełnię władzy rodzicielskiej. Ze względu na brzmienie ww. przepisu, jeśli rodzice nie porozumieją się co do dziecka i nie podpiszą tzw. planu wychowawczego, sąd zawsze ograniczy władzę rodzicielską jednego z rodziców. Będzie to oznaczało brak możliwości orzekania o opiece naprzemiennej. Wyłącznie więc, gdy istnieje zgoda obojga rodziców możliwe jest w ogóle rozważanie opieki naprzemiennej.

Sąd kieruje się ponadto kolejnymi przesłankami. Zgodnie z art. 58 § 1 KRO Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kryterium zatem jest dobro dziecka. Zgodnie natomiast z art. 58 § 1a KRO musi istnieć zasadne oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Pamiętać należy, że także dziecko w pewnym stopniu posiada uprawnienie o decydowaniu o swoim losie. Na podstawie art. 576 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego § 2 sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne roszczenia.

Wskazania wymaga, że opieka naprzemienna może zostać ustanowiona zarówno na skutek mediacji stron, czy ugody jak i wskutek orzeczenia sądowego, nawet jeżeli jedna strona wyraźnie się temu sprzeciwia. Należy pamiętać, iż sąd zawsze kieruje się przy tym dobrem dziecka.

Kolejna przesłanka zawarta jest w art. 58 § 1a KRO, zgodnie z którym musi istnieć zasadne oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Z tego powodu, iż rodzice sprawują w równym stopniu opiekę nad dzieckiem, w równym stopniu ponoszą też koszty utrzymania dziecka. Sąd może więc ustalić, że koszty utrzymania strony poniosą po połowie, nie precyzując ich wysokości. Jednakże, gdy strony nie zawarły porozumienia kwestii alimentów, sąd może zdecydować o przyznaniu alimentów płatnych przez jednego rodzica do rąk drugiego nawet przy ustanowieniu opieki naprzemiennej.