OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY W SPRAWACH KARNYCH

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pokrzywdzony, w charakterze oskarżyciela posiłkowego może działać jako strona w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego.

Należy dodać, że oskarżyciel publiczny powinien powiadomić pokrzywdzonego o powyższym uprawnieniu. Pokrzywdzony bowiem co do zasady zna okoliczności sprawy, a jego udział w postępowaniu często umożliwia sprawniejsze jej rozstrzygnięcie.

Oskarżyciel posiłkowy może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował go podczas postępowania.

Wyróżnia się dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych:

1) oskarżyciel posiłkowy uboczny, który działa w postępowaniu obok oskarżyciela publicznego. By zostać oskarżycielem posiłkowym należy złożyć do sądu w formie ustnej albo pisemnej oświadczenie o przystąpieniu do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Można to uczynić tylko do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

2) oskarżyciel posiłkowy subsydiarny lub samoistny, który działa samodzielnie, w sytuacji, gdy zastępując oskarżyciela publicznego, kiedy oskarżyciel publiczny odmawia wszczęcia postępowania lub umarza je. W tym wypadku konieczne jest uprzednie złożenie zażalenia do sądu, uchylenie postanowienia prokuratora przez Sąd, prokurator prowadzący postępowanie ponownie nie znajduje podstaw do prowadzenia postępowania, co należy zaskarżyć do prokuratora nadrzędnego, który to postanowienie utrzyma w mocy. Po wyczerpaniu tej procedury pokrzywdzony może w ciągu miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o ostatnim postanowieniu prokuratora wnieść subsydiarny akt oskarżenia.

Pamiętać trzeba, że do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia konieczne jest jego sporządzenie i podpisanie przez adwokata lub radcę prawnego.

W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy.

W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, osoby najbliższe mogą przystąpić do postępowania w tym charakterze na każdym etapie postępowania.

Oskarżyciel posiłkowy posiada wiele uprawnień. Między innymi może:<

– zadawać pytania podczas przesłuchania sądowego oskarżonemu, świadkom, czy biegłym;
– ma prawo do zgłaszania wniosków dowodowych (o przesłuchanie świadków, przeprowadzenie dowodu z dokumentów);
– przeglądać akta sprawy sądowej i sporządzać z nich odpisy;
– zgłaszać wnioski o wyłączenie sędziego, prokuratora, ławników, protokolanta i biegłego;
– wnosić o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wnosić zażalenia, apelację;
– składać wnioski o sprostowanie protokołu rozprawy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej instytucji oskarżyciela posiłkowego, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką, adwokat Mariusz Niedziałkowski.