SKAZANIE BEZ PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY

Kodeks postępowania karnego przewiduje tak zwane konsensualne tryby postępowania karnego. Jednym z nich jest możliwość skazania sprawcy bez przeprowadzenia rozprawy. Polega na uzgodnieniu z Prokuratorem wysokości kary jaka ma zostać orzeczona przez sąd za popełniony czyn zabroniony.

Zastosowanie tejże instytucji jest możliwe wyłącznie, gdy zarzucany oskarżonemu czyn to występek. Występkiem natomiast jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Oskarżony samodzielnie lub z pomocą obrońcy może zakreślić konkretną wysokość kary, którą następnie prokurator, jeżeli się z nią zgadza, umieszcza we wniosku kierowanym do sądu.

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż sąd nie musi się zgodzić na propozycje prokuratora. W praktyce jednakże, sądy zazwyczaj przystają na propozycję prokuratura w zakresie wysokości kary. Uzasadnione jest to szybkością postępowania w sprawie, w której nie dokonuje się już innych czynności.

Istnieją 2 możliwości złożenia przez prokuratora wniosku o skazanie bez rozprawy:

  1. prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, składa do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar. Uzgodnienia z oskarżycielem publicznym mogą również obejmować koszty procesu.

W dalszej kolejności, muszą być spełnione inne przesłanki:

-oskarżony musi przyznać się do winy,

-w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie mogą budzić wątpliwości,

-postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Konieczne jest, aby wskazane wyżej przesłanki wystąpiły łącznie.

Drugą możliwością jest:

  1. złożenie wniosku o skazanie bez rozprawy jednocześnie z aktem oskarżenia. Może ona mieć miejsce, gdy:

-okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,

-wyjaśnienia złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,

-postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Przy tym rodzaju wniosku, nie jest konieczne przyznanie osoby się do winy.

Należy podkreślić, że do skazania bez rozprawy wymagana jest zgoda pokrzywdzonego.

Mimo spełnienia powyższych przesłanek, Sąd może nie uwzględnić wniosku prokuratora i nie przyjąć warunków zaproponowanych przez prokuratora.

Istnieje jednak możliwość złożenia ponownego wniosku, jeżeli jego nieprzyjęcie i nieuwzględnienie nastąpiło, gdy:

– sąd uzależnił uwzględnienie wniosku od naprawienia szkody lub zadośćuczynienia,

– pokrzywdzony nie wyraził zgody na jego uwzględnienie,

-sąd zaproponował wprowadzenie dodatkowej zmiany we wniosku.

Składając wniosek o skazanie bez rozprawy, sąd poucza również o treści art. 447 § 5 KPK. Zgodnie z jego treścią podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343, art. 343a i art. 387. Oskarżony zatem, wyrażając zgodę na skazanie bez rozprawy nie może wnieść apelacji podnosząc, że orzeczona wobec niego kara jest zbyt surowa (ponieważ sam się na nią zgodził) oraz, że ustalenia faktów w sprawie, które były podstawą złożenia omawianego wniosku, były błędne.

Jeżeli dojdzie do wyrażenia przez Sąd zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, w takiej sprawie nie ma rozpraw, czynności są wstrzymane, a postępowanie cechuje się szybkim zakończeniem. Jeżeli jednak sąd dojdzie do wniosku, że zachodzą niewyjaśnione kwestie w sprawie, ma on możliwość przeprowadzenia czynności dowodowych. Dochodzi do niego gdy zachodzi potrzeba ocena wiarygodności złożonych przez oskarżonego wyjaśnień lub

jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem.

Jak zostało wyjaśnione, zastosowanie tej instytucji powoduje znacznie przyspieszenie rozpoznania sprawy, a także stanowi udogodnienie dla stron w procesie.