STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Jeżeli osoba mająca w tym interes prawny, złoży odpowiedni wniosek do sądu, sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercę. Podkreślenia wymaga, iż Sąd nie wszczyna sam, z urzędu takiego postępowania. Konieczne jest zatem złożenie wymaganego wniosku. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku ma charakter nieprocesowy – jest bezsporne.

W szczególności interes prawny mają:

– spadkobierca, by mógł wykazać swoje prawa do spadku;

– zapisobierca, by w sposób skuteczny domagać się wykonania zapisu przez spadkobiercę;

– wierzyciel spadkodawcy,

– wierzyciel spadkobiercy, by mogli dochodzić spłaty swoich należności od spadkobiercy.

Wskazać należy, że nie ma unormowania, które wprost nakazywałoby przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. W interesie samego spadkobiercy jest uzyskanie formalnego potwierdzenia praw do spadku. Jest to uzasadnione, z uwagi na to, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Bez tego potwierdzenia spadkobierca nie może skutecznie domagać się od osób trzecich określonego zachowania. Jednakże taki obowiązek może wynikać pośrednio z innych przepisów. Przykładem jest sytuacja, gdy do spadku wchodzi nieruchomość. Spadkobierca z chwilą otwarcia spadku, staje się jej właścicielem. Na podstawie przepisów regulujących kwestię ksiąg wieczystych należy niezwłocznie ujawnienić osobę właściciela w treści księgi wieczystej.

Spadkobierca powinien zatem złożyć wniosek do sądu prowadzącego księgę wieczystą w celu ujawnienia siebie jako nowego właściciela nieruchomości. Do tego wniosku właśnie nowy właściciel musi załączyć albo stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Wyłącznie właściwym do złożenia wniosku i rozstrzygnięcia tej sprawy w pierwszej instancji jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, czyli tzw. sąd spadku. Jeśli przy pomocy tych zasad nadal nie można wyznaczyć sądu do rozstrzygnięcia sprawy, sądem spadku będzie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W przedmiotowym wniosku należy wskazać:

– kto jest wnioskodawcą (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),

– kto jest spadkobiercą (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),

– uzasadnić wniosek i przedstawić dowód śmierci spadkodawcy (odpis aktu zgony),

– wskazanie, czego wnioskodawca się domaga, czyli stwierdzenia nabycia spadku przez ściśle określonych spadkobierców, w określonych częściach, czy ma to odbyć się na podstawie ustawy lub testamentu, oraz

– wykazać, że spadkobiercy mają prawo do spadku, np. aktów urodzenia,

– załączyć odpis wniosku wraz z załącznikami dla każdego z uczestników postępowania

Sąd, do którego złożono wniosek z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. Sprawdza on na przykład czy spadkodawca pozostawił testament.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. W postanowieniu tym sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym przypadł spadek, jak również części w których dziedziczą.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku powoduje powstanie domniemania prawnego, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

Jeżeli przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia, sąd spadku uchyla ten akt, jeżeli jego przedmiotem był ten sam spadek, którego dotyczył wniosek i toczące się postępowanie.

Jednak, jeśli okaże się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, dowód na poparcie tego stwierdzenia może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże wskazać należy, że osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu. Ponadto wniosek o zmianę postanowienia trzeba złożyć przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możność. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.