UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Z chwilą nabycia spadku każdy ze spadkobierców otrzymuje całą masę spadkową, każdy w określonej części. Stają się więc oni współwłaścicielami masy spadkowej. W celu zakończenia współwłasności, konieczne jest przeprowadzenie między tymi osobami działu spadku. Na skutek tego spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek.

Dział spadku nie jest obowiązkowy, jednakże by uniknąć sporów co do poszczególnych przedmiotów, dokonanie działu spadku stanowi dobre rozwiązanie.

Należy wskazać, że dział spadku może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym jest umowa między wszystkimi spadkobiercami, drugim zaś orzeczenie sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Dział spadku w sądzie, wiąże się z koniecznością złożenia i opłacenia wniosku. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

Umowny dział spadku
Dokonanie umownego działu spadku możliwe jest wyłącznie, gdy spadkobiercy porozumieją się w kwestii spadku i nie wystąpią z roszczeniami sądowymi. Warunkiem zatem umownego działu spadku jest wola i zgoda wszystkich spadkobierców.

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie np. w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Jednak formą pozwalającą uniknąć przyszłych nieporozumień jest forma pisemna. Podkreślenia wymaga, że podczas gdy przedmiotem działu spadku jest nieruchomość albo przedsiębiorstwo, a w jego skład wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Umowa o dział spadku powinna wskazywać, czy na dokonuje się działu spadku w całości czy w części. Jeżeli spadkobiercy porozumieją się co do częściowego działu spadku powinni określić jakie przedmioty będą wchodziły do umownego podziału. Umowa powinna sprecyzować, jakie elementy spadku będą przypadać poszczególnym spadkobiercom.

Spadkobiercy mogą również określić inne postanowienia, np. zawrzeć zapis, że określone składniki majątkowe mogą być przyznane za zgodą pozostałych spadkobierców jednemu lub kilku z nich. Wtedy zwykle pojawia się obowiązek spłaty na rzecz pozostałych osób. Pamiętać należy, że przedmiotem umownego działu spadku mogą być tylko aktywa.

Umowny dział spadku podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłat lub dopłat. Wówczas podatek ma obowiązek zapłacić osoba nabywająca rzecz lub prawa majątkowe ponad udział spadku. Jeżeli jednak dział spadku odbędzie się bez obowiązku spłat i dopłat, podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką, adwokat Mariusz Niedziałkowski.