WSTRZYMANIE ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Niekiedy zdarza się, iż Skazany na karę ograniczenia wolności lub grzywny z różnych przyczyn nie wykonuje orzeczonej wobec niego kary. Uchylanie się od wykonania kary ograniczenia wolności skutkuje jej zamianą na karę pozbawienia wolności.

Rozwiązaniem dla osoby w stosunku do której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności może się okazać wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd może lub musi zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Sąd może natomiast orzec zastępczą karę pozbawienia wolności również wówczas, gdy skazany uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 kodeksu karnego.

W przypadku kary grzywny, jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd obowiązkowo zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 Kodeksu karnego wykonawczego albo uchyla się od jej wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Jeśli w miejsce grzywny sąd orzekł zastępczą karę ograniczenia wolności i skazany uchyla się od wykonania pracy społecznie użytecznej, sąd obowiązkowo zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Sąd zarządza wykonanie kary w pozostałym do wykonania wymiarze, z zastrzeżeniem, iż jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności zgodnie z treścią art. 65 §1 k.k.w. Jeżeli ustawa za dane przestępstwo nie przewiduje kary pozbawienia wolności, to wówczas górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy (art. 65 § 2 k.k.w.).

Ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 65a Kodeksu karnego wykonawczego, w sytuacji, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie się odbywania kary ograniczenia wolności i podda rygorom z nią związanym.

Podkreślić należy, iż sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w każdym czasie. Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Ustawodawca nie zakreślił skazanemu terminu na złożenie wniosku o wstrzymanie niniejszej kary. Znaczy to, że wniosek może być złożony od momentu orzeczenia kary do momentu jej odbycia. Jedynym obostrzeniem jest fakt, iż nie jest dopuszczalne ponowne wstrzymanie wykonania tej samej kary pozbawienia wolności na podstawie przepisu § 1 k.k.w. co wynika z treści § 6 k.k.w.

Wniosek ten składa się do sądu, który prowadzi postępowanie wykonawcze. Złożenie wniosku o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności jest bezpłatne. Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca. Sąd rozpozna wniosek poprzez wydanie postanowienia.

Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawia wolności zarówno przed rozpoczęciem wykonywania kary zastępczej jak i wtedy, gdy skazany trafił już do zakładu karnego.

W przypadku, gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Skazany, który uzyskał wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności musi dopilnować, by wykonać pierwotną karę. Jeżeli bowiem taki skazany ponownie uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności możliwe jest więc tylko raz.