ZGODA DRUGIEGO MAŁŻONKA NA ROZWÓD

Sąd może wydać wyrok rozwodowy, gdy między stronami dojdzie do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. Chodzi o sytuację, gdy między małżonkami ustaje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Podkreślić należy, że każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zazwyczaj więc druga strona nie musi się zgadzać z pozwem rozwodowym.

Zgodnie z treścią art. 56 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli więc rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód jest dopuszczalny, pod warunkiem, jeśli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Następuje to, gdy wyłącznie po stronie małżonka żądającego rozwodu istnieją przyczyny rozkładu pożycia, a drugiemu małżonkowi nie można przypisać winy za trwały rozkład pożycia.

Sposobami uzyskania rozwodu bez zgody małżonka mogą być między innymi:

  1. złożenie wniosku o ustalenie, że to oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład małżeństwa;

  2. wskazanie, iż brak zgody wyrażonej przez małżonka jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

  3. wykazanie, że małżeństwo i relacja łącząca małżonków jest już całkowicie zakończona, a także, że drugi małżonek nie potrzebuje naszej opieki i ma inne osoby, które mogą mu pomóc;

  4. podniesienie, że brak zgody ma jedynie podłoże finansowe. Podkreślić przy tym należy, że brak zgody na rozwód nie może uzasadniać trudna sytuacja finansowa drugiego małżonka. Ta kwestia może być bowiem rozwiązana przy ustaleniu określonych zobowiązań alimentacyjnych w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Odmowa zgody na rozwód, jeśli żądanie rozwodu zgłosił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, może być w konkretnych okolicznościach uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Wtedy Sąd mimo braku zgody małżonka może orzec o zakończeniu istnieniu małżeństwa przez rozwód.