Apelacja w postępowaniu cywilnym

Przez admin

Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Wnosi się ją od wyroków, nie zaś od postanowień. Ponadto, apelacja jest środkiem o charakterze dewolutywnym, co oznacza, że jej wniesienie powoduje przekazanie sprawy do rozpoznania przed sądem wyższej instancji oraz sunspencyjny co oznacza, że wniesienie apelacji powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia. Jedną z konstytucyjnych zasad jest dwuinstancyjność postępowania. Zgodnie bowiem z art. 176 Konstytucji RP postępowanie sądowe musi być dwuinstancyjne. Inaczej mówiąc, każdy ma prawo odwołać się od orzeczenia sądowego.

Uprawnieni do wniesienia apelacji

Apelację może wnieść każda ze stron postępowania cywilnego. Może więc uczynić to zarówno powód jak i pozwany, ale i również takie podmioty, jak Rzecznik Praw Obywatela. Może wnieść ją zarówno strona wygrywająca (na rzecz, której zasądzono świadczenie) jak i przegrywająca (od której zasądzono świadczenie). Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego termin na wniesienie apelacji wynosi tygodnie od dnia ogłoszenia lub doręczenie wyroku. Jednakże, gdy strona wniosła wniosek o uzasadnienie (ma na to 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku) wtedy termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie, na skutek nowelizacji kodeksu w 2019 r. Ustawodawca dodał nowy do art. 369 §11 k.p.c w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Apelacja jako pismo procesowe powinna spełniać wymagania z art. 126 k.p.c. Ponadto apelacja powinna zawierać:

– oznaczenie wyroku, który zaskarża

– zwięzłe przedstawienie zarzutów

– uzasadnienie zarzutów

– wnioski o zmianę lub o uchylenie wyroku.

W sprawach o prawa majątkowe należy ponadto wskazać wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo.

Apelacja podlega stosownej opłacie. Jeśli apelacja została prawidłowo wniesiona sąd zarządza doręczenie odpisu apelacji stronie przeciwnej, która może ustosunkować się do zarzutów stawianych w apelacji.

Postępowanie apelacyjne rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia stanu faktycznego sprawy. Co do zasady sąd odwoławczy nie przeprowadza postępowania dowodowego. Sąd drugiej instancji przeprowadzi tylko takie dowody, których strona nie mogła wcześniej zgłosić lub jeśli potrzeba powołania takich dowodów wynikła dopiero po wydaniu wyroku. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować w nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartość, a w sprawach o świadczenia powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenie za dalszy okres.

Pamiętaj, że …

Sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację.

Zostaw komentarz

Apelacja w postępowaniu cywilnym 1Apelacja w postępowaniu cywilnym 2