Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pokrzywdzony, w charakterze oskarżyciela posiłkowego może działać jako strona w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego. Należy dodać, że oskarżyciel publiczny powinien powiadomić pokrzywdzonego o powyższym uprawnieniu. Pokrzywdzony bowiem co do zasady zna okoliczności sprawy, a jego udział w postępowaniu często… Czytaj dalej Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych

Umowny dział spadku

Z chwilą nabycia spadku każdy ze spadkobierców otrzymuje całą masę spadkową, każdy w określonej części. Stają się więc oni współwłaścicielami masy spadkowej. W celu zakończenia współwłasności, konieczne jest przeprowadzenie między tymi osobami działu spadku. Na skutek tego spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek. Dział spadku nie jest obowiązkowy, jednakże by uniknąć… Czytaj dalej Umowny dział spadku

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez między innymi przebywanie z dzieckiem tj. spotkania odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, utrzymywanie korespondencji, jak również korzystanie z innych środków porozumiewania się na… Czytaj dalej Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi jeden ze środków karnych przewidzianych zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie wykroczeń. Fakultatywne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów następuje: w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (na… Czytaj dalej Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Niekiedy zdarza się, iż Skazany na karę ograniczenia wolności lub grzywny z różnych przyczyn nie wykonuje orzeczonej wobec niego kary. Uchylanie się od wykonania kary ograniczenia wolności skutkuje jej zamianą na karę pozbawienia wolności. Rozwiązaniem dla osoby w stosunku do której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności może się okazać wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli… Czytaj dalej Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Uchylenie aresztu

Środek zapobiegawczy w postaci aresztu stosowany jest w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu toku postępowania karnego. Środek ten wykorzystywany jest w jako ostateczny w sytuacjach, gdy inne metody mogą być niewystarczające lub nieskuteczne, a także istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła zarzucany jej czyn. Zastosowanie tego środka ma przeciwdziałać na przykład ucieczce, ukrywaniu się, matactwom… Czytaj dalej Uchylenie aresztu

Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.

Przepisy kodeksu karnego oraz procedury karnej często posługują się pojęciem osoby najbliższej. Zakwalifikowanie uczestnika postępowania karnego jako osoby najbliższej bądź nie, ma istotne znaczenie dla sprawy. W zależności od ww. kwalifikacji różnie ocenione będzie zachowanie samego sprawcy, różny może być także tryb ścigania przestępstwa oraz przebieg procesu. Będzie tak np. w przypadku przestępstwa kradzieży albo… Czytaj dalej Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.

Jakie są sposoby nabycia prawa własności?

Zasiedzenie Jednym ze sposobów nabycia własności, poza umownym przeniesieniem własności, jest zasiedzenie, które polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego posiadania rzeczy przez osobę, która nią faktycznie włada jak właściciel (tzw. posiadacz samoistny). Przedmiotem nabycia własności przez zasiedzenie mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome. W zależności od przedmiotu zasiedzenia, ustawa z dnia… Czytaj dalej Jakie są sposoby nabycia prawa własności?

Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?

Osoba odbywająca kwarantannę nie może opuszczać miejsca kwarantanny, aby wykluczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome lub bliskie o zrobienie zakupów/leków i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, która nie może liczyć na pomoc osób z rodziny powinna zwrócić się do urzędu miasta lub gminy, w… Czytaj dalej Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Naprzemienna opieka nad dzieckiem jest jednym ze sposobów, w jaki rodzice dziecka mogą uregulować z nim kontakty. Wskazać należy, iż nie została ona uregulowana bezpośrednio w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże, sądy coraz częściej w uzasadnionych przypadkach orzekają o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Po pierwsze równy czas opieki pozwala na zachowanie relacji dziecka z… Czytaj dalej Opieka naprzemienna nad dzieckiem