Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez między innymi przebywanie z dzieckiem tj. spotkania odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, utrzymywanie korespondencji, jak również korzystanie z innych środków porozumiewania się na… Czytaj dalej Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Niekiedy zdarza się, iż Skazany na karę ograniczenia wolności lub grzywny z różnych przyczyn nie wykonuje orzeczonej wobec niego kary. Uchylanie się od wykonania kary ograniczenia wolności skutkuje jej zamianą na karę pozbawienia wolności. Rozwiązaniem dla osoby w stosunku do której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności może się okazać wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli… Czytaj dalej Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Uchylenie aresztu

Środek zapobiegawczy w postaci aresztu stosowany jest w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu toku postępowania karnego. Środek ten wykorzystywany jest w jako ostateczny w sytuacjach, gdy inne metody mogą być niewystarczające lub nieskuteczne, a także istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła zarzucany jej czyn. Zastosowanie tego środka ma przeciwdziałać na przykład ucieczce, ukrywaniu się, matactwom… Czytaj dalej Uchylenie aresztu

Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.

Przepisy kodeksu karnego oraz procedury karnej często posługują się pojęciem osoby najbliższej. Zakwalifikowanie uczestnika postępowania karnego jako osoby najbliższej bądź nie, ma istotne znaczenie dla sprawy. W zależności od ww. kwalifikacji różnie ocenione będzie zachowanie samego sprawcy, różny może być także tryb ścigania przestępstwa oraz przebieg procesu. Będzie tak np. w przypadku przestępstwa kradzieży albo… Czytaj dalej Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.

Jakie są sposoby nabycia prawa własności?

Zasiedzenie Jednym ze sposobów nabycia własności, poza umownym przeniesieniem własności, jest zasiedzenie, które polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego posiadania rzeczy przez osobę, która nią faktycznie włada jak właściciel (tzw. posiadacz samoistny). Przedmiotem nabycia własności przez zasiedzenie mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome. W zależności od przedmiotu zasiedzenia, ustawa z dnia… Czytaj dalej Jakie są sposoby nabycia prawa własności?

Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?

Osoba odbywająca kwarantannę nie może opuszczać miejsca kwarantanny, aby wykluczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome lub bliskie o zrobienie zakupów/leków i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, która nie może liczyć na pomoc osób z rodziny powinna zwrócić się do urzędu miasta lub gminy, w… Czytaj dalej Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Naprzemienna opieka nad dzieckiem jest jednym ze sposobów, w jaki rodzice dziecka mogą uregulować z nim kontakty. Wskazać należy, iż nie została ona uregulowana bezpośrednio w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże, sądy coraz częściej w uzasadnionych przypadkach orzekają o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Po pierwsze równy czas opieki pozwala na zachowanie relacji dziecka z… Czytaj dalej Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Czym są immisje?

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego: ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Z tej regulacji wynika, iż bycie właścicielem nie… Czytaj dalej Czym są immisje?

Stwierdzenie nabycia spadku

Jeżeli osoba mająca w tym interes prawny, złoży odpowiedni wniosek do sądu, sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercę. Podkreślenia wymaga, iż Sąd nie wszczyna sam, z urzędu takiego postępowania. Konieczne jest zatem złożenie wymaganego wniosku. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku ma charakter nieprocesowy – jest bezsporne. W szczególności interes prawny mają: – spadkobierca, by mógł… Czytaj dalej Stwierdzenie nabycia spadku

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonywaniu kary wolności dotyczy skazanego, który został przyjęty już do zakładu karnego i zaczął odbywać orzeczoną wobec niego karę. O przerwę może ubiegać się skazany na karę pozbawienia wolności, a także na zastępczą karę pozbawienia wolności. Kwestia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności została uregulowana w Kodeksie karnym wykonawczym. Wskazać należy, iż przerwa… Czytaj dalej Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności