Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pokrzywdzony, w charakterze oskarżyciela posiłkowego może działać jako strona w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego. Należy dodać, że oskarżyciel publiczny powinien powiadomić pokrzywdzonego o powyższym uprawnieniu. Pokrzywdzony bowiem co do zasady zna okoliczności sprawy, a jego udział w postępowaniu często… Czytaj dalej Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych

Umowny dział spadku

Z chwilą nabycia spadku każdy ze spadkobierców otrzymuje całą masę spadkową, każdy w określonej części. Stają się więc oni współwłaścicielami masy spadkowej. W celu zakończenia współwłasności, konieczne jest przeprowadzenie między tymi osobami działu spadku. Na skutek tego spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek. Dział spadku nie jest obowiązkowy, jednakże by uniknąć… Czytaj dalej Umowny dział spadku

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi jeden ze środków karnych przewidzianych zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie wykroczeń. Fakultatywne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów następuje: w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (na… Czytaj dalej Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Użytkowanie, a użytkowanie wieczyste

Czym jest użytkowanie? Przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące tę instytucję określają, że użytkowanie to obciążenie rzeczy prawem do jej używania i pobierania pożytków. Nie ma wątpliwości, że użytkowanie może dotyczyć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Natomiast w tym drugim przypadku do umowy użytkowania konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, stosownie do treści art. 245… Czytaj dalej Użytkowanie, a użytkowanie wieczyste

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości stanowi sposób nabycia prawa i następuje po upływie określonego czasu. Zasiedzenie powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że skutki następują już po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie. Wskazać należy, że chociaż do zasiedzenia nieruchomości nie jest konieczne orzeczenie sądu, to przepisy prawa wymagają złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu. Orzeczenie ma jednak charakter… Czytaj dalej Zasiedzenie nieruchomości

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka jak i osoby ubezwłasnowolnionej. W związku z tym, aby rodzic bądź opiekun mógł złożyć w imieniu małoletniego dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku, musi w pierwszej kolejności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności. Wniosek do sądu opiekuńczego o udzielenie zgody na odrzucenie… Czytaj dalej Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Przestępstwo niealimentacji

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego jest prawo do zabezpieczenia materialnego osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymywać oraz prawo do godnych warunków egzystencji.  Jego sprawcą może być tylko ten, na kim ciążył obowiązek alimentacyjny wynikający z: orzeczenia sądu; ugody zawartej przed sądem lub innym organem; umowy.  Co do… Czytaj dalej Przestępstwo niealimentacji

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Sprawiedliwości w kwietniu bieżącego roku poinformowało, że : „W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno… Czytaj dalej Wpływ pandemii COVID-19 na realizację kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem

Ubezwłasnowolnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż każdy człowiek z chwilą przyjścia na świat, zyskuje zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w obrocie. Po ukończeniu 18 roku życia natomiast, nabywa również zdolność do czynności prawnych, co oznacza, iż może skutecznie przyjmować i składać oświadczenia woli, które to wywołają określone skutki prawne. Jednakże, czasem… Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie

Kiedy można odwołać darowiznę?

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego spełnienia świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej istota polega na tym, że darczyńca nie otrzymuje w zamian za swoje świadczenie jakiegokolwiek świadczenia od obdarowanego. Jednakże może zdarzyć się, iż na skutek pewnych okoliczności zachodzących albo po stronie darczyńcy, albo w stosunkach pomiędzy darczyńcą a… Czytaj dalej Kiedy można odwołać darowiznę?