Aktualności

OSZUSTWO – ART. 286 KODEKSU KARNEGO

Oszustwo jest przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym. Przedmiotem ochrony jest w tym przypadku mienie – prawa majątkowe. Zachowanie sprawcy polega na doprowadzeniu osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swoim lub cudzym. Oznacza to więc wywołanie u pokrzywdzonego podjęcia decyzji niekorzystnej w zakresie rozporządzenia prawem majątkowym. Zgodnie z orzecznictwem: „rozporządzenie mieniem to dyspozycje o charakterze majątkowym, przesunięcia […]

OSZUSTWO – ART. 286 KODEKSU KARNEGO Read More »

PRZERWA W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Przerwa w wykonywaniu kary wolności dotyczy skazanego, który został przyjęty już do zakładu karnego i zaczął odbywać orzeczoną wobec niego karę. O przerwę może ubiegać się skazany na karę pozbawienia wolności, a także na zastępczą karę pozbawienia wolności. Kwestia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności została uregulowana w Kodeksie karnym wykonawczym. Wskazać należy, iż przerwa

PRZERWA W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Read More »

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Jeżeli osoba mająca w tym interes prawny, złoży odpowiedni wniosek do sądu, sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercę. Podkreślenia wymaga, iż Sąd nie wszczyna sam, z urzędu takiego postępowania. Konieczne jest zatem złożenie wymaganego wniosku. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku ma charakter nieprocesowy – jest bezsporne. W szczególności interes prawny mają: – spadkobierca, by mógł wykazać

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Read More »

CZYM SĄ IMMISJE?

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego: ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Z tej regulacji wynika, iż bycie właścicielem nie

CZYM SĄ IMMISJE? Read More »

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM

Naprzemienna opieka nad dzieckiem jest jednym ze sposobów, w jaki rodzice dziecka mogą uregulować z nim kontakty. Wskazać należy, iż nie została ona uregulowana bezpośrednio w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże, sądy coraz częściej w uzasadnionych przypadkach orzekają o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Po pierwsze równy czas opieki pozwala na zachowanie relacji dziecka z

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM Read More »

NARUSZENIE OBOWIĄZKU KWARANTANNY – CO ZA TO GROZI?

Osoba odbywająca kwarantannę nie może opuszczać miejsca kwarantanny, aby wykluczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome lub bliskie o zrobienie zakupów/leków i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, która nie może liczyć na pomoc osób z rodziny powinna zwrócić się do urzędu miasta lub gminy, w

NARUSZENIE OBOWIĄZKU KWARANTANNY – CO ZA TO GROZI? Read More »

WSTRZYMANIE ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Niekiedy zdarza się, iż Skazany na karę ograniczenia wolności lub grzywny z różnych przyczyn nie wykonuje orzeczonej wobec niego kary. Uchylanie się od wykonania kary ograniczenia wolności skutkuje jej zamianą na karę pozbawienia wolności. Rozwiązaniem dla osoby w stosunku do której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności może się okazać wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli

WSTRZYMANIE ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Read More »

CO ZROBIĆ, GDY RODZIC UTRUDNIA KONTAKTY Z DZIECKIEM?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez między innymi przebywanie z dzieckiem tj. spotkania odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, utrzymywanie korespondencji, jak również korzystanie z innych środków porozumiewania się na

CO ZROBIĆ, GDY RODZIC UTRUDNIA KONTAKTY Z DZIECKIEM? Read More »

UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Z chwilą nabycia spadku każdy ze spadkobierców otrzymuje całą masę spadkową, każdy w określonej części. Stają się więc oni współwłaścicielami masy spadkowej. W celu zakończenia współwłasności, konieczne jest przeprowadzenie między tymi osobami działu spadku. Na skutek tego spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek. Dział spadku nie jest obowiązkowy, jednakże by uniknąć

UMOWNY DZIAŁ SPADKU Read More »

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY W SPRAWACH KARNYCH

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pokrzywdzony, w charakterze oskarżyciela posiłkowego może działać jako strona w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego. Należy dodać, że oskarżyciel publiczny powinien powiadomić pokrzywdzonego o powyższym uprawnieniu. Pokrzywdzony bowiem co do zasady zna okoliczności sprawy, a jego udział w postępowaniu często

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY W SPRAWACH KARNYCH Read More »