Czy możliwe jest odwołanie testamentu?

Przez admin

Gdy spadkodawca chce w pełni odwołać dotychczasowy testament, warto, aby w celu uniknięcia niejasności odwołanie było wyraźne. Nowy testament powinien w szczególności zawierać zwrot „odwołuję” lub równoznaczny w odniesieniu do dotychczasowego testamentu. W przeciwnym razie treść nowego poddana zostanie analizie w celu sprawdzenia, czy osoba go sporządzająca chciała odwołać cały dotychczasowy testament, czy tylko częściowo go zmienić.

Jeśli testament znajduje się w posiadaniu spadkodawcy, może dokonać jego fizycznego zniszczenia – porwać, spalić. Jest to jednoznaczne z jego odwołaniem.

Może również pozbawić go cech, które świadczą o jego ważności:

  • skreślić / zamazać cały tekst;
  • skreślić / zamazać / oderwać podpis.

Spadkodawca może również:

  • skreślić część tekstu, a w jego miejsce napisać nowe rozporządzenie;
  • dopisać dodatkowy element.

Pamiętaj, że ….

Ingerencja musi pozwalać na wyraźne określenie- chęci zniszczenia, lub zmiany testamentu i to przez osobę upoważnioną (spadkodawcę) – warto zatem na poprawkach postawić podpis – oraz, zaznaczyć na nich oddzielną datę.

Ponadto, Fizyczne zniszczenie testamentu notarialnego (podarcie) nie zawsze eliminuje go z obrotu prawnego. Istnieje bowiem możliwość uzyskania odpisu takiego testamentu od notariusza, który go sporządził. Skorzystać z niej mogą osoby uprawnione, np. spadkobiercy. Zatem chcąc wyeliminować testament notarialny, najlepiej go odwołać co najmniej poprzez sporządzenie odręcznego oświadczenia, w którym wskazane zostanie, że testament zostaje odwołany.

Nieaktualny testament może przeszkodzić w realizacji woli spadkodawcy. Jeśli testamentów jest wiele i są często zmieniane, warto sporządzić instrukcję wskazującą, ile ich jest, i opisującą, wzajemny wpływ jednych rozporządzeń na drugie. O sporządzeniu testamentu, a także miejscu jego przechowywania spadkodawca powinien powiadomić zaufane osoby.

W przypadku zmiany testamentu niezwykle istotne jest jego datowanie. Bez daty, w sytuacji, w której nie można określić wzajemnych relacji czasowych pomiędzy testamentami – obydwa będą nieważne.

Do nieważności odwołania testamentu stosuje się te same normy, co do nieważności sporządzenia testamentu, w szczególności co do zdolności testowania, oraz formy.

Normy są jednak bezskuteczne w przypadku fizycznego zniszczenia testamentu (np. w wyniku niepoczytalności)- którego treści nie można odtworzyć.

Zostaw komentarz

Czy możliwe jest odwołanie testamentu? 1Czy możliwe jest odwołanie testamentu? 2