Czym jest służebność osobista mieszkania?

Przez admin

Służebność mieszkania stanowi ograniczone prawo rzeczowe i umożliwia zamieszkiwanie w danym lokalu osobom niebędącym jego właścicielami ani najemcami. Jest to zatem stan prawny, którego ma na celu ochronę interesów mieszkaniowych danej osoby, to znaczy prawa do dożywotniego zajmowania danej nieruchomości. Służebność dożywotnia ma charakter osobisty, co oznacza, że przysługuje konkretnej osobie, która to wskazana z imienia i nazwiska. Na mocy aktu notarialnego staje się tzw. służebnikiem.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego służebnik posiada prawo zamieszkiwania w określonych w umowie pomieszczeniach np. konkretny pokoju w mieszkaniu. Może również korzystać ze sprzętów i pomieszczeń wspólnych dla mieszkańców całego budynku – np. piwnicy, spiżarni czy pralni. Wskazać należy, że osoba, która ma służebność mieszkania może przyjąć do niego również małżonka i małoletnie dzieci, które zachowują prawo do przebywania w mieszkaniu również po osiągnięciu pełnoletności. Koniecznie należy również pamiętać o tym, że służebnik powinien dokładać się do ponoszonych przez domowników opłat za wszystkie media, z których korzysta osobiście.

Ustanowienie służebności osobistej mieszkania jest możliwe na mocy umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a osobą, wobec której zrzeka się on części praw do swojej własności, czyli przyszłego służebnika. Służebność mieszkania może być ustanowiona wyłącznie przez właściciela danej nieruchomości. Jeśli właściciel chciałby ustanowić omawiane prawo rzeczowe w zwykłej formie pisemnej lub ustnie, takie oświadczenie nie będzie w ogóle skuteczne. Oświadczenie właściciela musi mieć natomiast formę aktu notarialnego.

W umowie określa się o pomieszczenia, których będzie dotyczyła służebność mieszkania, ale również zakres korzystania z nich przez służebnika.

Podkreślenia wymaga, że służebność może zostać ustanowiona przez sąd albo na podstawie decyzji administracyjnej. Informacja o służebności umieszczana jest w dziale III Księgi Wieczystej nieruchomości.

Przyznanie służebności mieszkania nie jest jednak równoznaczne z udzieleniem prawa własności uprawnionemu.

Służebność nieruchomości wygasa najpóźniej w momencie śmierci służebnika. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to prawo niezbywalne, co oznacza, iż nie może podlegać dziedziczeniu lub zostać przeniesione na inną osobę.

Z uwagi na alimentacyjny charakter służebności osobistej mieszkania nie można dokonać jej zupełnego zniesienia. Można jedynie zamienić ją na rentę, która polega na tym, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do wypłacania byłemu służebnikowi określonego świadczenia. Wskazania wymaga, że taka okoliczność nie będzie możliwa w przypadku wystąpienia rażących uchybień służebnika przy korzystaniu z jego praw. Wysokość wypłacanej renty określa się na podstawie tzw. wartości służebności. Czyni to sąd, który może więc porównać wartość nieruchomości przed i po zniesieniu uprawnienia.

Dodać należy, że obciążona służebnością nieruchomość może być sprzedane lub kupiona. Nie jest do tego wymagana zgoda służebnika. Jednakże, zgodnie z zasada niezbywalności służebności mieszkania, nabywca mieszkania musi zastosować się do uprawnień osoby mającej służebność.

Zostaw komentarz

Czym jest służebność osobista mieszkania? 1Czym jest służebność osobista mieszkania? 2