Jak zawrzeć ugodę sądową?

Przez admin

Zgodnie z jedną z zasad procesu cywilnego, sąd w każdym stanie postępowania powinien dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. Zasada ta jest związana z przekonaniem, iż ugodowe załatwienie sporu stanowi najkorzystniejszą formę załatwienia sprawy.

Postępowanie pojednawcze, często nazywane również zawezwaniem do próby ugodowej, stanowi alternatywny, niewymagający przeprowadzania postępowania dowodowego sensu stricto sposób samodzielnego regulowania spraw cywilnych przez strony stosunków prawnych, odbywający się w obecności sądu. Celem postępowania pojednawczego jest ugodowe załatwienie sporu przez same strony, nie zaś rozstrzygnięcie go przez sąd. Zakres spraw, które mogą stać się przedmiotem ugody zawartej w postępowaniu pojednawczym, nie został zawężony poprzez odwołanie się do spraw rozpoznawanych w procesie albo w postępowaniu nieprocesowym, co uzasadnia wniosek, że nie istnieją ograniczenia ze względu na tryb rozpoznawania spraw objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Ugoda może zostać zawarta przed wszczęciem procesu, czyli w trakcie postępowania pojednawczego jak również w trakcie trwania procesu. Celem postępowania pojednawczego jest zwarcie ugody sądowej pod kontrolą sądu jeszcze przed wszczęciem procesu.

Podkreślić należy, że:

  1. Ugoda może być zawarta w każdym stadium postępowania
  2. Przedmiotem ugody może być tylko sprawa cywilna, dla której dopuszczalna jest droga sądowa. Oznacza to, iż postępowanie pojednawcze może toczyć się w sprawach, których charakter zezwala na zawarcie ugody.
  3. Treść ugody musi być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie może zmierzać do obejścia prawa. Znaczy to tyle, iż ugoda zawierana w postępowaniu pojednawczym podlega kontroli sądu pod względem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zamiarem obejścia prawa.

Postępowanie pojednawcze wszczyna się poprzez wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek taki należy złożyć w sądzie rejonowym. Nie ma znaczenia, który sąd rejonowy czy okręgowy byłby właściwy do rozpozna sprawy w I instancji w przypadku wniesienia powództwa. Miejscowo właściwy jest natomiast sąd właściwości ogólnej strony przeciwnej, czyli tej strony sporu, do której kierowane jest zawezwanie do próby ugodowej.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien być złożony w formie pisemnej i odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego. Wniosek musi zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów czyli wskazywać, co będzie przedmiotem postępowania pojednawczego. Wniosek ponadto musi posiadać aktualny adres osoby zawezwanej do próby ugodowej. W przypadku braków formalnych wniosku sąd wezwanie wnoszącego wniosek do jego uzupełnienia a w przypadku jego nieuzupełnienia wniosek zwróci. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego podlega stałej opłacie w wysokości 40 złotych.

Postępowanie pojednawcze przeprowadzane jest w składzie jednego sędziego. Sąd próbę ugodową przeprowadza na posiedzeniu niejawnym, z którego spisywany jest protokół. Podczas postępowanie pojednawczego nie przeprowadza się dowodów na potwierdzenie przedstawionych przez strony okoliczności sprawy. Protokół z posiedzenia, który podpisują obie strony.

Jeżeli strony nie doszły do porozumienia i nie zawarły ugody to postępowanie pojednawcze kończy się z chwilą zakończenia posiedzenia pojednawczego, sąd nie wydaje w tym przedmiocie żadnego postanowienia.

Jeśli postępowanie pojednawcze nie zakończyło się zawarciem ugody strona, która zawezwała do próby ugodowej, która nadal chce dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem musi wnieść pozew, gdyż postępowanie pojednawcze nie może przekształcić się w postępowanie rozpoznawcze.

kuteczne złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jako czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia spowoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wnioskodawcy wskazanych we wniosku.

Wskazać należy, że zawarta w postępowaniu pojednawczym ugoda stanowi tytuł egzekucyjny, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli strony zawarły ugodę przed sądem, wtedy koszty postępowania pojednawczego ulęgają wzajemnemu potraceniu. Strony mogą jednak kwestie poniesienia kosztów w treści ugody uregulować odmiennie.

Jeżeli strona, która złożyła wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie stawi się na posiedzeniu pojednawczym może ona na żądanie strony przeciwnej zostać obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Zostaw komentarz

Jak zawrzeć ugodę sądową? 1Jak zawrzeć ugodę sądową? 2