Mediacja

Przez admin

Co to jest mediacja?

Mediacja służy alternatywnemu rozwiązywaniu sporów. W wyniku mediacji porozumienie zostaje osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie przez arbitralne rozstrzygnięcie sądu. Mediacja jest pośredniczeniem w sporze, mającym na celu pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu porozumienia. Cechą mediacji jest to, że ma ona charakter dobrowolny. Proces dochodzenia do rozwiązania sporu prowadzony jest w sposób poufny, w obecności mediatora. Mediator powinien być osobą neutralną i bezstronną. Może być wyznaczony przez sąd lub wskazany przez strony.

Pamiętaj, że …

Mediacja jest to dobrowolny i poufny proces porozumiewania się, stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby -mediatora. Celem mediacji jest stworzenie – osobom będącym w konflikcie- warunków, które sprzyjają porozumieniu.

Dobrowolność dotyczy wszystkiego co się dzieje podczas mediacji i na każdym jej etapie – w każdej chwili można z niej zrezygnować. Skierowanie sprawy na mediację przez sąd, nie oznacza, że kierowane na nią osoby będą musiały w niej uczestniczyć. Oznacza tylko tyle, że to mediator zamiast sądu poinformuje strony o tym, czym jest mediacja i odbierze od nich zgodę na udział w mediacji.

Poufność jest zobowiązaniem mediatora do zachowania w tajemnicy wszystkiego co się dowiedział podczas mediacji od stron. Oznacza to również, że mediator nie może być wzywany do sądu w charakterze świadka. W przypadku mediacji sądowych mediator zobowiązany jest do poinformowania sądu, jedynie o tym, czy mediacja się odbyła, czy doszło do zawarcia ugody, kto uczestniczył w mediacji i gdzie była prowadzona.

Neutralność jest postawą mediatora wobec przedmiotu sporu. Oznacza, że mediator nie decyduje o czym strony będą rozmawiać, ani o tym jak spór powinien być rozwiązany. Mediator stoi na straży procedury rozmowy, która sprzyja samodzielnemu rozwiązaniu konfliktu przez strony

Zostaw komentarz

Mediacja 1Mediacja 2