Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Przez admin

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi jeden ze środków karnych przewidzianych zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie wykroczeń.

Fakultatywne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów następuje:

  1. w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (na przykład prowadziła pojazd pod wypływem alkoholu lub środków odurzających)

  1. przy warunkowym umorzeniu postępowania;

Obligatoryjne orzeczenie środka w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych następuje natomiast w razie skazania za przestępstwo:

  1. niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (art. 178b k.k.)

  2. prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.)

  3. niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 k.k.)

Sąd ma obowiązek orzec, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, tzw. katastrofy w komunikacji, sprowadził bezpośredni niebezpieczeństwo katastrofy lub spowodował wypadek w komunikacji.

Dodatkowo, Sąd obligatoryjnie zakazuje prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 173, którego następstwem były śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby, albo w stosunku do sprawcy wypadku drogowego, którego następstwem były śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby (art. 177 § 2 lub art. 355 § 2), tylko wówczas, gdy sprawca w czasie popełnienia któregokolwiek z tych przestępstw znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Zakaz ten może być jednak orzeczony na czas określony lub dożywotnio.

Jaka kara grozi za jego złamanie?

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem określonym w art. 244 k.k.

Zgodnie z jego treścią, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd nie może zatem wymierzyć kary ograniczenia wolności czy grzywny. Mimo, że górną granicą zagrożenia ustawowego jest kara pozbawienia wolności do lat 5, Podkreślenia przy tym wymaga, że jeśli sprawca był uprzednio karany za przestępstwo umyślne, sąd nie może zastosować w takim przypadku warunkowego umorzenia postępowania.

Aby doszło do popełnienia tego przestępstwa wystarczy, aby sprawca jednorazowo zachował się w sposób sprzeczny z prawomocnym orzeczeniem sądu.  Stanowi ono przestępstwo indywidualne, gdyż jego sprawcą może być tylko osoba, wobec której uprzednio sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów.

Ważne jest, że czyn z art. 244 Kodeksu karnego jest przestępstwem, które można popełnić wyłącznie umyślnie. Stosownie zaś, do art. 68  §  1 Kodeksu karnego, Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

Jeżeli zatem osoba prawomocne skazana za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, popełni ponownie to samo przestępstwo, sąd w takim wypadku będzie zobligowany do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, które to wcześniej umorzył, na mocy którego orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów.

Wskazać jednakże należy, że Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Na zakończenie dodać należy, że ustalenie, czy sprawca swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu określonego w art. 244 Kodeksu karnego, powinno zostać zbadane poprzez ustalenie, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów został przez niego naruszony na skutek prowadzenia takiego pojazdu wbrew treści orzeczonego zakazu, to znaczy, gdy prowadził on pojazd w miejscach, na które rozciągał się orzeczony zakaz. Chodzi o te wszystkie miejsca, w których odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką, adwokat Mariusz Niedziałkowski.

 

Zostaw komentarz

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów 1Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów 2