Nieznane miejsce pobytu pozwanego

Przez admin

Pamiętać należy, że składając do sądu pozew lub wniosek należy wskazać adres strony pozwanej, pod który będzie możliwe dostarczanie przez sąd korespondencji sprawie. Jest to uzasadnione z uwagi na konieczność zapoznania się drugiej strony z treścią pism oraz ustosunkowanie się do ich treści. Podanie aktualnego adresu pozwanego to jeden z podstawowych obowiązków powoda przy składaniu pozwu. Jeśli dopełni się tego obowiązku Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli zaś nie uzupełni się braku w terminie tygodnia od otrzymania tego wezwania, Sąd zarządzi zwrot pozwu.

Pojawiają się niekiedy takie sytuacje, gdy takiego miejsca nie można wskazać i ani ustalić.

Metodami poszukiwania adresu pobytu, na które mają być doręczane pisma sądowe są między innymi:

  1. zwrócenie się do Centralnego Biura Adresowego w wydziale udostępnienia informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania (stałego bądź tymczasowego) pozwanego. W tym celu podać PESEL pozwanego, w uzasadnieniu wskazać, że z uwagi na postępowanie sądowe przeciwko tej osobie konieczne jest podanie jej adresu.

  2. zwrócenie się do wydziału spraw obywatelskich w każdym urzędzie miasta lub gminy, jeśli istnieje przypuszczenie, że pozwany może przebywać i być zameldowany na terenie tego miasta lub gminy.

  3. jeśli pozwany był kiedykolwiek skazany, możliwe jest również wystąpienie z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji dot. jego osoby, ponieważ aktualne miejsce pobytu pozwanego może znajdować się w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym.

  4. jeżeli zaś pozwany prowadził działalność gospodarczą można poszukiwać jego adres w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Godpodaczej.

Jeżeli natomiast wyżej wskazane sposoby zawiodą, w takiej sytuacji należy złożyć do sądu wniosek o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Przewodniczący może ustanowić kuratora, jeśli wnioskodawca uprawdopodobni, iż miejsce pobytu strony nie jest znane. Uprawdopodobnienie polega na tym, że zostanie wykazane, iż wszystkie możliwe działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania osoby pozwanej zostały dokonane z należytą starannością.

O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

W sprawach o roszczenie alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Pamiętać należy, że kurator nie może nigdy składać oświadczeń woli, np. że wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Kurator jest powołany wyłącznie, aby chronić interes osoby, którą reprezentuje i podejmować działania procesowe. Może on bowiem składać pisma procesowe, czy podejmować inne czynności procesowe, które są korzystne dla strony za którą działa.

Dzięki ustanowieniu kuratora, Sąd może nadać sprawie dalszy bieg, a zatem brak adresu pozwanego nie będzie ostatecznie przeszkodą dla prowadzenia sprawy.

Zostaw komentarz

Nieznane miejsce pobytu pozwanego 1Nieznane miejsce pobytu pozwanego 2