Obowiązek świadka

Przez admin

Każdy kto zostanie przez organ procesowy wezwany w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na termin przesłuchania w miejscu i czasie oznaczonym w wezwaniu. Oprócz stawiennictwa świadka, jego obowiązkiem jest pozostawanie do dyspozycji organu procesowego, do czasu gdy nie zostanie przez niego zwolniony.

Stosownie bowiem, do treści art. 131 k.p.k za prawidłowe wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, należy uznać od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez:

1)operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005);

2)pracownika organu wysyłającego;

3)organ procesowy dokonujący czynności procesowej – w toku tej czynności;

4)Policję – tylko w razie niezbędnej konieczności.

Osoba wezwana w charakterze świadka musi być o fakcie wezwania powiadomiona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Tylko bowiem w takim wypadku można wobec niej wyciągać konsekwencje z powodu niestawiennictwa.

Pamiętaj, że….

W przypadku, gdy termin wyznaczony przez organ procesowy koliduje z obowiązkami świadka czy to zawodowymi, czy też osobistymi osoba wezwana powinna swą nieobecność usprawiedliwić. W takim wypadku należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem sądu lub prokuratury w celu podania przyczyny niestawiennictwa i ustalenia nowego terminu wykonania czynności z udziałem świadka. Z rozmowy sekretarz zwykle sporządza notatkę urzędową, która dołącza do akt sprawy.

Inną formą usprawiedliwienia niestawiennictwa jest przesłane organowi procesowemu pocztą lub faksem pisma zawierającego usprawiedliwienie. Do pisma tego można dołączyć np. bilet lotniczy, rezerwację hotelu czy inny dokument, który potwierdza powód niestawiennictwa.

Sytuacje uniemożliwiające stawiennictwo

W razie niemożności stawiennictwa na wezwanie z powodu choroby koniecznym jest dostarczenie organowi wzywającemu zwolnienia lekarskiego, przy czym pamiętać należy, iż zwolnienie to powinno odpowiadać warunkom usprawiedliwiania nieobecności w sprawach karnych, co de facto oznacza, iż powinno pochodzić od lekarza – biegłego, który posiada uprawnienia do wystawiania tego typu zaświadczeń. Lista lekarzy uprawnionych dostępna jest w siedzibach sądów, prokuratur, bądź też na stronach internetowych sądów okręgowych.

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadek powinien liczyć się z tym, iż organ procesowy może zastosować wobec niego przewidziane w rozdziale 31 kodeksu postępowania karnego kary porządkowe, którymi są;

  1. kara pieniężna

  2. przymusowe doprowadzenie

  3. aresztowanie porządkowe

Karę pieniężną w wysokości do 10.000 zł można nałożyć na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem. Jednak, karę pieniężna należy uchylić, jeśli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Ważne….

Aresztowanie porządkowe może być zastosowane w przypadku uporczywego uchylenia się świadka od złożenia zeznania, a zatem w sytuacji gdy świadek wielokrotnie nie stawi się na wezwanie bez usprawiedliwienia, bądź też gdy zastosowana kara pieniężna oraz przymusowe doprowadzenie nie spełniły swojego celu. Ta zdecydowanie najsurowsza, ale też najrzadziej stosowana w praktyce kara porządkowa może być zastosowana przez organ procesowy na czas nieprzekraczający 30 dni.

Zostaw komentarz

Obowiązek świadka 1Obowiązek świadka 2