Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Przez admin

Odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka jak i osoby ubezwłasnowolnionej.

W związku z tym, aby rodzic bądź opiekun mógł złożyć w imieniu małoletniego dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku, musi w pierwszej kolejności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności.

Wniosek do sądu opiekuńczego o udzielenie zgody na odrzucenie spadku należy bezwzględnie złożyć przed upływem 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania dziecka lub podopiecznego do spadku.

Złożenie wniosku w sądzie opiekuńczym powoduje zawieszenie biegu terminu do złożenia o odrzuceniu spadku i termin ten biegnie dalej od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu rodzinnego.

Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania.

Wymagane załączniki:

  • akt urodzenia małoletniego dziecka,

  • potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz

  • odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek,

Kolejnym ważnym elementem tego wniosku jest uzasadnienie, w którym należy przekonać Sąd, że dla dobra dziecka najkorzystniejsze będzie odrzucenie spadku po zmarłym.

Aby to uczynić wskazuje się m.in:

– czy zmarły pozostawił po sobie jakiś majątek;

– wysokość zadłużenia, jakie pozostawił po sobie zmarły.

Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Sąd opiekuńczy udzieli zgody o odrzuceniu spadku, jeżeli na podstawie przedstawionych przez rodzica/opiekuna informacji i dokumentów dojdzie do wniosku, że odrzucenie spadku jest w interesie małoletniego dziecka/podopiecznego. Oznacza to, że konieczne jest wykazanie, że długi spadkowe przekraczają wartość stanu czynnego spadku – aktywów spadkowych, czyli pozostałych po spadkodawcy dóbr majątkowych.

Sąd rozpoznaje złożony wniosek na posiedzeniu jawnym, na które są wzywani wnioskodawcy. Sąd wysłuchuje wnioskodawców w charakterze strony na okoliczność sytuacji materialnej zmarłego i przesłuchuje świadków, jeśli o to wnioskowano.

Gdy posiada się już prawomocne postanowienie o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu swojego dziecka możliwe jest złożenie oświadczenie w jego imieniu o odrzuceniu spadku po zmarłym. Można to uczynić na dwa sposoby:

1. złożyć wniosek do Sądu o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

2. złożyć oświadczenie przed Notariuszem.

Dokumenty potrzebne, aby odrzucić spadek w imieniu dziecka przed notariuszem to:

– akt urodzenia dziecka;

– postanowienie Sądu Rejonowego o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka;

– kopia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego z potwierdzeniem jego złożenia lub potwierdzenie nadania do sądu.

Zostaw komentarz

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka 1Zasiedzenie nieruchomości