Odszkodowanie za hałas z lotniska tylko do dnia 6 grudnia 2018 r.

Przez admin

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. nr XXIX/379/16 ustanowiła obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Łasku.

Przepis art. 129 ustawy Prawo o ochronie środowiska umożliwia mieszkańcom nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania, dochodzenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W myśl przepisów powyższej ustawy dotyczy to ograniczenia korzystania, które zostało „stwierdzone” aktem prawa miejscowego (np. uchwałą) w formie tak zwanego obszaru ograniczonego użytkowania.

Obszar ograniczonego użytkowania to nic innego, jak utworzona na podstawie czynności prawnych organu administracyjnego strefa, z której korzystanie wiąże się z pewnego rodzaju uciążliwościami i niedogodnościami dla mieszkańców. W praktyce takimi uciążliwymi obiektami będą lotniska, elektrownie, ścieki, a nawet trasy komunikacyjne. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, sama obecność uciążliwego obiektu jest jednak niewystarczająca, bowiem potrzebna jest uchwała, na podstawie której „obszar ograniczonego użytkowania” zostanie ustanowiony.

Obszar nieruchomości objętych strefą ograniczonego użytkowania, zlokalizowanych przy lotnisku wojskowym w Łasku, został opublikowany w formie mapy stanowiącej załącznik do uchwały.

Odszkodowanie za hałas z lotniska tylko do dnia 6 grudnia 2018 r. 1
(źródło: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=322258.)

Do dnia 6 grudnia 2018 roku, właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania zaznaczonym na załączonej powyżej mapie, mają czas aby wystąpić ze swoimi roszczeniami.

Zgodnie z załączoną powyżej ilustracją, obszarem ograniczonego użytkowania zostały objęte takie miejscowości jak Gucin, Brodnia, Luciejów, Wola Buczkowska, Okup Mały, Okup Wielki, Wola Łaska, Teodory, Aleksandrówek, Mikołajówek, Mauryca, Gorczyn, Dąbrówka, Łopatki, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Kowalew, Żagliny, Petronelów, Kolonia Przecznia, Zalesie, Wygiełzów, Chajczyny, Zagumnie, Sycanów, Pruszków, Rososza, Sięganów, Biały Ług, Orchaniew, Beniaminów, Janiszewice, Maciejów, Michałów, Opiesin, Tymienice, Wymysłów, Niecenia, Zielęcice, Bilew, Karsznice, Karczmy, Kuźnica, Jamborek, Drzewociny, Krobanów, Henryków.

W celu dochodzenia odszkodowania, należnego mieszkańcom „strefy” należy w pierwszej kolejności:

1.     określić, czy nie minął termin do żądania odszkodowania – jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie termin ten upływa z dniem 6 grudnia 2018 r.

2.     wystosować „wezwanie do zapłaty” do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy,ewentualnie skierować do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej,

3.     w razie uzyskania odpowiedzi odmownej, sporządzić i skierować pozew do sądu o zapłatę odszkodowania.

Jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości znajdującej się w obszarze ograniczonego użytkowania, w pierwszej kolejności musimy zwrócić się do właściciela lotniska z wnioskiem o wypłatę odszkodowania powołując się na uchwałę ustanawiającą obszar.

Zalecane jest wystosowanie takiego żądania listem poleconym, przy jednoczesnym zachowaniu potwierdzenia nadania. W treści takiego wezwania powinna zostać określona wysokość dochodzonej kwoty oraz termin, po którym zamierzamy wystąpić z roszczeniem do sądu.

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, należy pamiętać, że drogą właściwą jest dochodzenie roszczeń przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym, w zależności od wartości przedmiotu sporu. W przedmiocie powoływanych dowodów, warto wykazać kwotę, za którą nabyliśmy nieruchomość, przedłożyć dokumenty, z których wynika, że jesteśmy właścicielami nieruchomości oraz określające jej dokładne położenie. W toku postępowania sądowego należy także wnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu nieruchomości.

Dokumentami niezbędnymi do prowadzenia sprawy o odszkodowanie będą odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości gruntowych oraz inne dokumenty, będące w posiadaniu uprawnionych do otrzymania odszkodowania, choć te nie są niezbędne wytoczenia powództwa (prywatne opinie lub dowody na okoliczność zwiększonego poziomu hałasu, czy spadku wartości nieruchomości.) Kwestia oszacowania wartości dochodzonego roszczenia może być zróżnicowana i zależeć od wielu czynników, które należy uwzględnić analizując sprawę. Istotnie punktem wyjścia jest jednak bazowa wartość nieruchomości i tę należy mieć na uwadze w pierwszej kolejności.

Zostaw komentarz

Odszkodowanie za hałas z lotniska tylko do dnia 6 grudnia 2018 r. 2Odszkodowanie za hałas z lotniska tylko do dnia 6 grudnia 2018 r. 3