Rodzaje testamentów

Przez admin

Wskazać należy, że powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Testament pozwala na rozporządzenie majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy. Może on jednak zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do
czynności prawnych.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że dokonanie tej czynności może mieć kilka form.

Wyróżnia się:  

  1. TESTAMENTY ZWYKŁE

  2. TESTAMENTY SZCZEGÓLNE

Do pierwszej grupy zalicza się:

  • TESTAMENT HOLOGRAFICZNY

Czyli inaczej testament inaczej własnoręczny jest ważny, gdy został:
1)   napisany przez testatora w całości 
pismem ręcznym,
2)   
własnoręcznie przez niego podpisany i
3)   
opatrzony datą.


Nie jest istotne
, jakim narzędziem posłuży się testator przy spisywaniu testamentu (flamastrem, dłutem, długopisem, ołówkiem, kredą) ani na jakim podłożu (na papierze, materiale, kamieniu).
Jednakże taki testament
nie może być napisany na komputerze, maszynie do pisania albo ręką innej osoby. Spowoduje to bowiem nieważność testamentu.
Nie jest konieczne sporządzenie pisma w języku polskim ani zatytułowanie go testamentem.

Podpis testatora musi być własnoręczny i musi znajdować się pod całym dokumentem zawierającym dyspozycje majątkiem na wypadek śmierci.

Podpis powinien zawierać co najmniej nazwisko testatora. Wskazać należy, że inicjały nie stanowią prawidłowego podpisu. Dopuszczalne jest również podpisanie się stale używanym pseudonimem. Brak prawidłowego podpisu pod rozrządzeniem testamentowym, skutkuje jego nieważnością

Data natomiast powinna zawierać oznaczenie dnia, miesiąca i roku sporządzenia testamentu. Jednak datę można podać także w sposób opisowy, np.: „w wigilię Świąt Bożego Narodzenia 2021” albo „w dniu moich 70 urodzin”.

Brak daty w testamencie nie powoduje jego nieważności, ale nieumieszczenie w testamencie daty może spowodować jego nieważność tylko wtedy, gdy jej brak budzi wątpliwości co do zdolności testowania spadkodawcy lub uniemożliwia jednoznaczną interpretację treści rozporządzenia.

Brak daty powoduje nieważność testamentu również w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów i nie można ustalić który został sporządzony jako ostatni i którego postanowienia obowiązują.

Bez znaczenia jest miejsce umieszczenia daty. Może ona znajdować się zarówno na początku, jak i w samej treści testamentu lub na jego końcu.

  • TESTAMENT ALLOGRAFICZNY

Spadkodawca, który chce w ten sposób sporządzić testament, musi oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków oraz wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę urzędową, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Podkreślić trzeba, że osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu ustnego.

  • TESTAMENT W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO

Testament w formie aktu notarialnego stanowi najbezpieczniejszą formę testamentu.

Jest on sporządzany przed notariuszem, który zapewnia, aby treść testamentu była zgodna z wolą spadkodawcy, dokument nie zawierał rozporządzeń sprzecznych z prawem ani niejasnych, czy nieprecyzyjnych postanowień.

Udział notariusza powoduje zatem to, że testament zostanie sporządzony w sposób prawidłowy. Inną zaletą testamentu w formie aktu notarialnego jest to, że jest on zabezpieczony przed możliwością zniszczenia, ukrycia lub sfałszowania. Jego oryginał jest bowiem przechowywany u notariusza.

Drugą grupą rozrządzeń na wypadek śmierci są testamenty szczególne.

Ich główną cechą wyróżniającą jest to, że tracą one moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały ich sporządzenie, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Wyróżnia się:

  • TESTAMENT USTNY

Testament ustny może być sporządzony, jeżeli:

1) istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo

2) wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

W takich wypadkach spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków.

Dla skuteczności tak sporządzonego testamentu niezbędne jest stwierdzenie jego treści. Można to uczynić w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

W przypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

  • TESTAMENT PODRÓŻNY

Zgodnie z art. 953 KC podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków.

Dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisuje spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca.

Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

  • TESTAMENT WOJSKOWY

Zgodnie z art. 954 KC sposób sporządzenia testamentów wojskowych reguluje szczegółowo rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Zostaw komentarz

Rodzaje testamentów 1Rodzaje testamentów 2