Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 kk

Przez admin

Kiedy mamy do czynienia z karalnym sfałszowaniem podpisu?

Przestępstwa związane z fałszerstwem dokumentów przybierają różnoraką postać. Jednym z wariantów fałszerstwa dokumentów jest właśnie sfałszowanie podpisu. Na początku jednak należy zaznaczyć: podpisanie się za kogoś innego jest karalne – jest to przestępstwo uregulowane w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oznacza to, że za złożenie fałszywego podpisu lub przerobienie już istniejącego, możesz ponieść karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy podrobiono oryginał dokumentu, jego kopię czy też kserokopię – liczy się sam fakt podrobienia.

Takiej samej karze podlega ten, kto wypełni blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu użyje.

Warto zaznaczyć, że w przypadku przestępstwa mniejszej wagi karą będzie jedynie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

W pierwszej kolejności fałszerstwo musi dotyczyć dokumentu. Definicję dokumentu znajdziemy w art. 115 § 14 k.k.: „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”

Zgodnie z powyższym dokumentami będą między innymi: wszelkiego rodzaju umowy, oświadczenia jak testament dokumenty urzędowe, dziennik budowy, a także co ciekawe bilety np. na mecz piłki nożnej. Inne dokumenty, na których fałszowanie podpisu jest karalne to np. lista obecności na zajęciach na uniwersytecie czy też lista obecności, na której odnotowujesz swoją obecność w pracy.

Po drugie sfałszowanie podpisu może przyjąć formę podrobienia go lub przerobienia. Upraszczając poprzez podrobienie podpisu rozumieć należy skonstruowanie go od podstaw natomiast przerobienie zgodnie z intuicyjnym rozumieniem tego zwrotu oznacza modyfikację podpisu już nakreślonego.

Po trzecie tym co stanowi o przestępności podrobienia podpisu pod dokumentem jest to, że celem sprawcy jest posłużenie się takim dokumentem jako autentycznym.

Jeśli niestety doszło już do takiej sytuacji, że podpisałeś się za kogoś innego i nie byłeś/aś świadomy, że to zachowanie jest przestępstwem mam Ci coś ważnego do przekazania. W wielu takich sprawach istnieje możliwość przekonania sądu, że był to wypadek mniejszej wagi, co umożliwia warunkowe umorzenie postępowania, a nawet jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości.

Nie wszystko jest więc stracone. Nie musisz być karany.

Co gdy ktoś się zgodzi na podpis?

Podpisanie się za kogoś jest również karane, w przypadku gdy osoba, za którą się podpiszesz wyraża na to zgodę. Jak orzekł Sąd Najwyższy „zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo z art. 270 kk. Dla bytu tego przestępstwa jest przy tym obojętne, czy ktoś poniósł przez to szkodę, czy też nie.” (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 r., w sprawie za sygn. akt V KKN 29/01)

Zostaw komentarz

Zabezpieczenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiemSfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 kk 1