Sprawy Rozwodowe

Trwały i nieodwracalny rozkład pożycia zwykle skutkuje rozwiązaniem małżeństwa. Możliwość uzyskania rozwodu przez małżonków uzależniona jest jednak od spełnienia różnych warunków zdefiniowanych w odpowiednich przepisach prawa rodzinnego. Szczegółowego wyjaśnienia tych kwestii na zlecenie Klienta podejmie się adwokat z naszej kancelarii działającej na terenie Łodzi i Pabianic. Uświadomi on stronom, że sąd nie przychyli się do ich wniosku o formalne zakończenie związku małżeńskiego w trzech przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy o rozwody starają się osoby wyłącznie winne zerwania więzi emocjonalnej i ekonomicznej przy jednoczesnym braku zgody współmałżonka na to rozwiązanie. Sprawy rozwodowe kończą się także brakiem wydania orzeczenia o ustaniu małżeństwa wówczas, gdy na rozstaniu rodziców ucierpiałoby dobro ich wspólnego, małoletniego potomstwa. Ostatnią przesłanką przemawiającą za oddaleniem pozwów o rozwody jest stwierdzenie przez sąd sprzeczności tej decyzji z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. Odnosi się to głównie do przypadków, gdy np. jedna ze stron na skutek poważnej choroby wymaga stałej opieki, której zostałaby pozbawiona w razie rozstania ze współmałżonkiem.

ROZWODY PABIANICE

Osoby, które planują rozwód, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata z naszej kancelarii. Swoją ofertę kierujemy do Klientów z ŁodziPabianic oraz okolicznych miejscowości. Oddelegowany do prowadzenia danej sprawy rozwodowej prawnik szczegółowo przeanalizuje przedstawione mu okoliczności. Dzięki temu będzie on w stanie zaproponować rozstającym się małżonkom odpowiednie w ich sytuacji rozwiązanie. Adwokat wyjaśni im, czym różnią się rozwody od separacji oraz wskaże, który środek prawny będzie dla nich korzystniejszy.
W naszej kancelarii przygotowujemy pozwy rozwodowe oraz różnego rodzaju pisma procesowe, czuwając nad ich terminowym złożeniem we właściwym do rozstrzygania konkretnych spraw organie sądowym. Pomagamy też Klientom podjąć decyzję odnośnie do tego, czy ich rozwód powinien odbyć się za porozumieniem stron, czy też z orzekaniem o winie. Nasz adwokat uświadamia tym osobom, jakie korzyści i niedogodności wiążą się z każdym ze wspomnianych rozwiązań.

SPRAWY ROZWODOWE PABIANICE

Mamy świadomość, że rozwody nie są dla nikogo łatwym doświadczeniem. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas sprawy rozwodowe zakończyły się jak najwcześniej. Wydanie przez sąd orzeczenia już po pierwszej rozprawie jest możliwe, jeśli małżonkowie wcześniej dojdą do porozumienia w różnych istotnych kwestiach. Dotyczy to przede wszystkim sprawiedliwego podziału majątku, a także ustalenia wysokości należnych alimentów i zasad sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów z nimi drugiego rodzica. Adwokaci z naszej kancelarii działającej na terenie Pabianic i Łodzi w imieniu Klienta podejmują się negocjacji z prawnikami drugiego współmałżonka. Ich profesjonalne zaangażowanie w sprawy rozwodowe jeszcze na etapie realizacji czynności przedsądowych zwykle skutkuje polubownym rozwiązaniem małżeństwa już w trakcie pierwszej bądź drugiej rozprawy.

Towarzyszymy małżonkom starającym się o rozwód na każdym etapie postępowania sądowego. Reprezentujemy ich interesy podczas toczącego się procesu. Udzielamy tym osobom fachowych porad w różnych nurtujących ich kwestiach prawnych. W przypadku spraw rozwodowych przebiegających z orzekaniem o winie nasz adwokat pomaga Klientowi w zgromadzeniu materiału dowodowego świadczącego o wyłącznej odpowiedzialności współmałżonka za trwały i nieodwracalny rozkład pożycia.

ADWOKAT ROZWODY PABIANICE

Rozwodzącymi się małżonkami zwykle rządzą skrajne emocje, utrudniające im obiektywny osąd sytuacji. Dlatego też potrzebują oni profesjonalnego wsparcia prawniczego. Fachową pomoc mogą oni otrzymać od adwokatów zatrudnianych przez naszą kancelarię z siedzibą w Łodzi i Pabianicach. W zależności od okoliczności prowadzimy sprawy rozwodowe od samego początku lub też dołączamy do nich na dowolnym etapie toczącego się przed sądem postępowania. Podejmujemy się również reprezentowania interesów Klientów, którzy są obcokrajowcami lub też na stałe przebywają za granicą i w związku z tym nie są w stanie regularnie uczestniczyć w rozprawach. W tym przypadku działamy na podstawie podpisanego przez daną osobę stosownego pełnomocnictwa. Nasze zaangażowanie w sprawę rozwodową pozwala na ograniczenie obecności Klienta w sądzie do niezbędnego minimum.

Nasz adwokat jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości rozwodzących się małżonków. Skorzystanie z jego porad nie zobowiązuje strony do podjęcia formalnej współpracy z kancelarią. Decyzję w tej sprawie Klient podejmuje samodzielnie.

Sprawa rozwodowa pociąga też za sobą szereg konsekwencji, z których za najważniejsze można uznać m.in.:

  • konieczność usystematyzowania aspektów dotyczących alimentów (świadczenia mogą być wypłacane zarówno na dzieci, jak i na byłego małżonka, jeśli w wyniku rozwodu znacznie pogorszyła się jakość jego życia);
  • określenie zakresu roli każdego z rodziców w wychowywaniu dzieci;
  • przeprowadzenie podziału wspólnego majątku;
  • możliwość powrócenia do swojego poprzedniego nazwiska i zawarcia nowego związku małżeńskiego.