Sprzeciw od wyroku nakazowego

Przez admin

Czym jest sprzeciw od wyroku nakazowego?

Sprzeciw od wyroku nakazowego to pismo, dzięki któremu możemy podjąć obronę swoich praw jako oskarżony. Ale taki tryb postępowania nie będzie miał zastosowania w każdej sprawie.

Kiedy sąd może wydać wyrok nakazowy?

Wyrok nakazowy to pewnego rodzaju ,,propozycja kary” ze strony sądu. Tego typu rozstrzygnięcie może zapaść jedynie w sprawach, w których było prowadzone dochodzenie, a nie śledztwo. Sąd uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, wydaje wyrok nakazowy.

Co istotne, sąd może wydać wyrok nakazowy, jedynie wtedy gdy na podstawie zebranych w sprawie dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Kiedy sąd nie może wydać wyroku nakazowego?

Wyrok nakazowy nie może zostać wydany, jeśli zachodzi choć jedna ze wskazanych poniżej okoliczności:

sprawa jest sprawą z oskarżenia prywatnego

– gdy oskarżony jest nieletni;

– gdy oskarżony jest głuchy;

– gdy oskarżony jest niemy;

– gdy oskarżony jest niewidomy;

gdy zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżonego

Na jaką karę sąd może skazać w wyroku nakazowym?

Wydając wyrok nakazowy sąd może skazać oskarżonego tylko na karę grzywny (do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych) lub karę ograniczenia wolności. Co to oznacza? Że wyrok nakazowy może zostać wydany tylko w stosunku do sprawców tych przestępstw, za które może być orzeczona kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. Ponadto, w wyroku nakazowym sąd może orzec również środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. W niektórych sprawach sąd może poprzestać tylko na tych środkach.

Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu niejawnym. Czyli takim, w którym strony nie mogą wziąć udziału. Następnie wyrok jest doręczany oskarżycielowi (nie tylko publicznemu, ale też posiłkowemu). A także oskarżonemu. Jeżeli nie podejmą odpowiednich kroków, to wyrok nakazowy się uprawomocni. Jeśli jednak oskarżyciel lub oskarżony uznają, że nie zgadzają się z wyrokiem, to powinni wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego. W imieniu oskarżonego sprzeciw może wnieść ustanowiony przez niego obrońca.19

Ważne…

Warto wskazać, że pokrzywdzony, o ile nie jest oskarżycielem, nie ma takiego prawa.

Jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Pamiętaj, że…

Chcąc odwołać się od wyroku nakazowego, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych ze sprzeciwem od wyroku nakazowego:

  1. należy go wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia nam tego wyroku

  2. sprzeciw od wyroku nakazowego musi być wniesiony na piśmie

  3. sprzeciw od wyroku nakazowego powinien spełniać wymogi formalne stawiane pismom procesowym

Co ważne, sprzeciw od wyroku nakazowego nie podlega opłacie.

Zostaw komentarz

Sprzeciw od wyroku nakazowego 1Sprzeciw od wyroku nakazowego 2