System dozoru elektronicznego

Przez admin

System dozoru elektronicznego jest metodą kontroli, pozwalająca Skazanemu odbywać karę bez osadzania go w zakładzie karnym. Pozwala mu on na prowadzenie względnie normalnego życia, ponieważ może on stale przebywać z rodziną, spotykać się ze znajomymi, czy pracować.

Jak wygląda odbywanie kary za pomocą SDE?

Polega ono na założeniu na nogę albo rękę skazanego nadajnika oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach i dniach określonych przez Sąd powinna znajdować się w miejscu odbywania kary. Najczęściej jest to miejsce zamieszkania Skazanego. Jego postawę podczas wykonywania kary nadzoruje kurator. Kiedy osoba poddana dozorowi naruszy warunki jego wykonywania np. nie stawi się w określonym miejscu i czasie lub będzie manipulować przy nadajniku, System informatyczny Centrali Monitorowania odnotuje taki fakt. Wtedy Sąd Penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbywanie kary przez dozór elektroniczny, co oznacza konieczność wykonania kary pozbawienia wolności w normalnym trybie.

Kto może ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Od 31 marca 2020 roku, na podstawie zmiany w art. 43 la ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020.523 j.t. z poźn. zm.) taką możliwość uzyskali skazani na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. Ponadto nie mogą wobec nich zachodzić przesłanki tzw. recydywy wielokrotnej. Taka forma odbywania kary musi być wystarczająca do osiągnięcia celów kary, skazany musi posiada

określone, miejsce stałego pobytu, a także konieczna jest zgoda pełnoletnich osób wspólnie z nim zamieszkujących, na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Na odbywanie kary w tym systemie nie mogą stać na przeszkodzie warunki techniczne. Rozpoczęcie odbywania kary w zakładzie karnym, nie powoduje utraty przez skazanego możliwości ubiegania się o dozór elektroniczny, je przemawiają za tym jego dotychczasowa postawa i zachowanie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wykonywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wystąpić do sądu penitencjarnego:
– Skazany,
– Obrońca Skazanego,
– Prokurator,
– sądowy kurator zawodowy,
– dyrektor zakładu karnego, kiedy skazany przebywa w zakładzie karnym. 

Jak wygląda procedura udzielania zgody na SDE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej. Do wniosku dołącza się zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie ma być wykonywany dozór elektroniczny. Od złożenia tego wniosku nie pobiera się opłaty sądowej.

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest Sąd Penitencjarny, w okręgu którego przebywa Skazany.

Sąd penitencjarny w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wydaje postanowienie zezwalające lub odmawiające zgody na odbywanie kary w SDE.

Co w przypadku odmowy zgody na wykonywanie kary w SDE przez sąd?

Na postanowienie sądu, w którym odmówiono udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy w tej sprawie może być złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Wniosek należy uzasadnić tak, aby przekonać sąd, że odnośnie Skazanego, ze względu na jego indywidualne cechy i właściwości, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Argumentując wniosek należy wskazać, że kara będzie odbywana w sposób niezakłócony i zgodny z warunkami jej wykonywania, a także wystarczające jest to do osiągnięcia celu prewencyjnego kary i poprawy zachowania Skazanego.

Warto dlatego skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który sporządzi taki wniosek.

Zostaw komentarz

Pozbawienie wolnościUchylenie mandatu