Uchylenie mandatu

Przez admin

W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji w opinii publicznej wzbudził projekt poselskich zmian kodeksu wykroczeń. Jak czytamy w projekcie Polacy mają zostać pozbawieni prawa do odmowy przyjmowania mandatów. To też powyższe sytuacja stała się natchnieniem do stworzenia dzisiejszego wpisu.

Kiedy obywatel może uchylić się od przyjęcia mandatu?

W terminie 7 dni prawo do uchylenia się od mandatu przysługuję zarówno samemu ukaranemu, jak i np. przedstawicielowi ustawowemu:
1. w stosunku co do osoby na której rzecz został nałożony mandat, mimo tego że nie ukończyła ona lat 17 ( na gruncie przepisów kw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby które ukończyły lat 17, w przypadku osób miedzy 13, a 15 rokiem życia tylko na gruncie ustawy postępowania w sprawach nieletnich);
2. za czyn, który na gruncie obowiązujących przepisów nie stanowi wykroczenia;
3. w przypadkach określonych od art.15-17 kw (a zatem: stan wyższej konieczności, obronna konieczna, niepoczytalność);
4. gdy nałożono grzywnę wbrew przesłanką negatywnym- zbieg wykroczeń i przestępstw (art.10 kw) i środków karnych
5. mandat został nałożony w wyższej wysokości niż granice przewidziane w kodeksie (wówczas mandat podlega umorzeniu co do wysokości różnicy między wysokości mandatu nałożonego a górna granicą przewidzianą w kodeksie)

Ponadto, bez względu na czas uprawniony organ, może w każdym czasie uchylić nałożony mandat, jeśli:

6. jest on niezgodny z orzeczeniem wydanym przez TK, który orzekł o jego niezgodności z konstytucją i ratyfikowanymi umowami;
7. gdy potrzeba wynika z ratyfikowanej umowy, której Rzeczpospolita jest stroną.

Jaki sąd jest właściwy?

Sądem uprawnionym do rozpoznania sprawy jest Sąd rejonowy, w którego rejonie doszło do nałożenia kary grzywny. Sąd orzeka w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Również skład sądu jest charakterystyczny dla orzekania w sprawach o wykroczenia bowiem sąd orzeka w składzie jednoosobowym.

Pamiętaj, że ….

Wniosek o uchylenie mandatu jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, a zatem nie zastosowania zakaz reformationis in peius.

Powszechnie powielany błąd!

Jak zostało wskazane celem postępowania jest uchylenie mandatu, jednak obserwacje wskazują, że wiele osób wnosząc o uchylenie mandatu uprzednio nie reguluję owej należności. Celem postępowania jest jego uchylenie, a zatem konieczne jest uiszczenie należności.

Zostaw komentarz

System dozoru elektronicznegoZakaz prowadzenia pojazdów