Użytkowanie, a użytkowanie wieczyste

Przez admin

Czym jest użytkowanie?

Przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące tę instytucję określają, że użytkowanie to obciążenie rzeczy prawem do jej używania i pobierania pożytków. Nie ma wątpliwości, że użytkowanie może dotyczyć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Natomiast w tym drugim przypadku do umowy użytkowania konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, stosownie do treści art. 245 § 1 k.c o do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności. Dodatkowo przedmiotem użytkowania mogą być także prawa.

Pamiętaj, że …

Co do zasady przedmiotem użytkowania jest cała rzecz wraz z jej częściami składowymi i przynależnościami, chyba że w odniesieniu do przynależności strony umówiły się inaczej. Zakres użytkowania może jednak zostać ograniczony przez wyłączenie oznaczonych pożytków z rzeczy. W przypadku zaś użytkowania nieruchomości wykonywanie prawa użytkowania można ograniczyć do oznaczonej części tej nieruchomości.

Użytkowanie jest ściśle związane z osobą użytkownika i ma charakter osobisty. W związku z tym, użytkowanie jest niezbywalne – nie może ono stanowić przedmiotu obrotu prawnego tj. użytkowanie:

– po pierwsze nie może być przeniesione na inną osobę w drodze czynności prawnej;

– po drugie nie przechodzi na spadkobierców użytkownika;

– po trzecie nie podlega egzekucji.

Ważne…

Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie, osobom fizycznym i osobom prawnym, nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa a położonej w granicach administracyjnych miast oraz gruntów Skarbu Państwa położonych poza tymi granicami, lecz włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki oraz gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Ustanowienie użytkowania wieczystego następuje w formie aktu notarialnego. Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres 99 lat. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat.

Budynki i inne urządzenia wzniesione przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Ważne…

Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną.

Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

Pamiętaj, że ….

Roszczenia z tytułu użytkowania wieczystego przedawniają się z upływem 3 lat.

Zostaw komentarz

Zasiedzenie nieruchomościUżytkowanie, a użytkowanie wieczyste 1