Warunkowe umorzenie postępowania

Przez admin

Tytułem wstępu warto zaznaczyć, iż koncepcja warunkowego umorzenia opiera się na założeniu, że czyn i wina sprawcy są niekwestionowane. Ponadto, odstąpienie od skazania i kary nie oznacza, że sprawca nie ponosi odpowiedzialności za czyn przestępczy. A zatem instytucja warunkowego umorzenia postępowania polega na zastąpieniu kary i skazania sprawcy, innymi niż kara, środkami o charakterze probacyjnym.

Stopień kontroli przy warunkowym umorzeniu postępowania może być różny w zależności od liczby i rodzaju zastosowanych wobec sprawcy, w okresie próby obowiązków probacyjnych, a także od tego, czy zastosowano dozór. Uwzględniane są tu indywidualne okoliczności danego przypadku.

O warunkowe umorzenie postępowania karnego może się ubiegać osoba, która:

  1. nie była dotychczas skazana za przestępstwo umyślne; Stosownie zaś do stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy należy przyjąć, iż z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać wyłącznie sprawca niekarany za przestępstwo umyślne. Natomiast fakt prawomocnego skazania za tego rodzaju przestępstwo i to niezależnie od rodzaju orzeczonej kary, istniejący w chwili wyrokowania, wyklucza przyjęcie, że oskarżony posiada status osoby niekaranej (vide: Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie za sygn. akt III KK 590/17).

  1. warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe w sytuacji, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości;
  2. stopień winy sprawcy stopień społecznej szkodliwości czynu nie są znaczne; Jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, to nie został spełniony warunek w postaci nie znacznej społecznej szkodliwości czynu (vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 15 maja 2018r. w sprawie za sygn. akt II AKa 283/17)

Co musisz wiedzieć…

Z instytucji warunkowego umorzenia postępowania skorzystać mogą jedynie sprawcy, którzy nie byli karani za przestępstwo umyślne, a dopuścili się przestępstwa, którego zagrożenie ustawowe nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Warunkiem koniecznym do zastosowania warunkowego umorzenie może być także zastosowane wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności w wypadku, gdy:

pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą,

sprawca naprawił szkodę lub

pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody.

Np.

art. 284§1 kk – przywłaszczenie, art. 158§1- udział w bójce

Uwaga! Sąd orzekając warunkowe umorzenie postępowania bierze pod uwagę również tzw. pozytywną prognozę kryminologiczną. Oznacza to, że Sąd tylko wtedy warunkowo umorzy postępowanie, jeśli uzna, że właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Tylko sprawca, co do którego sąd nabierze przekonania, że rozpoznawany czyn był odosobnionym incydentem w jego życiu i można realnie zakładać, iż w przyszłości będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa, może skorzystać z dobrodziejstwa takiego umorzenia (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie za sygn. akt IV KK 365/17)

Pamiętaj również o…

Możliwości podjęcia przez Sąd postępowania warunkowo umorzonego. Podjęcie umorzonego postępowania następuje, jeśli sprawca dopuści się przestępstwa umyślnego. Bez znaczenia jest to, jakiego rodzaju jest to przestępstwo. W szczególności nie musi być przestępstwem podobnym do czynu objętego warunkowym umorzeniem. Zgodnie zaś treścią art. 68 §2a Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego jest możliwe, jeśli uprawomocnienie się wyroku nastąpi w okresie próby, w ciągu 6 miesięcy po jego upływie.

Zostaw komentarz

Tymczasowy aresztWarunkowe przedterminowe zwolnienie