Zabezpieczenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Przez admin

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia z uregulowaniem kontaktów konieczne staje się ich uregulowanie przed sądem. Zabezpieczenie kontaktów minimalizuje eskalację dalszego konfliktu na tym tle, daje poczucie stabilizacji zarówno uprawnionemu rodzicowi jak i samemu dziecku. Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Właściwość sądu i warunki stawiane wnioskowi

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie rejonowym. We wniosku należy wskazać kilka podstawowych informacji, takich jak dane osoby wnoszącej (Wnioskodawcy) dane drugiego z rodziców (Uczestnika), numer PESEL wnioskodawcy oraz adresy stron. Oprócz tych podstawowych danych, wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego żądamy uregulowania tej kwestii przez sąd oraz konkretną propozycję sposobu realizacji kontaktów, harmonogram spotkań. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz egzemplarz (odpis pisma), dla drugiego z rodziców.

Warto wiedzieć, że…

Kontakty mogą przybrać różną formę. Począwszy od osobistych spotkań z małoletnim, poprzez zaprowadzanie dziecka do szkoły i odprowadzanie go do jego miejsca zamieszkania, a skończywszy na kontakcie telefonicznym.

Sposób i forma kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego. Samo uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na wiele sposobów:

– porozumienie między rodzicami,

– postanowienie sądu (sprawa o ustalenie kontaktów),

– wyrok sądu,

– ugoda sądowa,

– ugoda zawarta przed mediatorem.

Pamiętaj, że …

Nie ma wzoru wniosku dotyczącego kontaktów. W praktyce każdy wniosek musi być poprzedzony wszechstronną analizą sytuacji prawnej i faktycznej klienta.

Gdy to matka utrudnia kontakty z dzieckiem można rozważyć wszczęcie postępowania sądowego lub zagrożenie matce zapłatą kary pieniężnej (egzekucja kontaktów z dzieckiem). Polskie prawo przewiduje jednak kary za utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Ustawodawca zamierza wprowadzić w 2021 roku nowe przestępstwo do Kodeksu Karnego, jakim jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

Zdarza się, że dzieci odmawiają kontaktu z ojcem. Wówczas bardzo ważne jest ustalenie przyczyny, skąd bierze się niechęć dziecka do kontaktów z ojcem. Często przyczyna leży w konflikcie rodziców oraz odczuwaniem przez dziecko konfliktu lojalnościowego. Taka sytuacja może mieć poważne skutki dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka. Co zrobić, gdy ojciec nie chce kontaktów z dzieckiem? Jak już pisaliśmy ojciec ma nie tylko prawo, ale także obowiązek do kontaktów z dzieckiem, dlatego dziecko nie może odmówić kontaktu z ojcem.

Kończąc postępowanie, sąd wyda postanowienie, regulujące kwestię kontaktów. W konsekwencji, rodzic, z którym dziecko stale przebywa, ma obowiązek umożliwić realizację prawa drugiego z rodziców do kontaktu z małoletnim.

Zostaw komentarz

Na czym polega potrącenie wierzytelnościFałszywy podpis