Żądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Przez admin

W świetle obowiązującej zasady przyjmuje się, iż oboje z małżonków mają prawo do równego udziału w majątku wspólnym.

Art. 43. § 1. KRIO Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jednakże, ustawodawca przewiduje możliwość odejścia od wyrażonej powyższej zasady. Bowiem, w sytuacji, kiedy małżonek przeciwko któremu wniesione jest żądanie, w sposób rażący nie przyczyniał się do powstania bądź powiększenia majątku wspólnego.

Art. 43 § 2. KRIO Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Kiedy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów?

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków możliwe jest wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki, a mianowicie:

  1. małżonek wystąpił z takim żądaniem;

  2. wystąpiły „ważne powody” o których mowa w art. 43 § 2 krio;

  3. małżonkowie w różnym stopniu przyczyniali się do powstania bądź powiększania majątku wspólnego.

Pamiętaj, że …

tylko kumulatywne spełnienie ww. przesłanek gwarantuje ustalenie nierównych udziałów.

Pewnie, zastanawiacie się Państwo w jaki sposób możliwe jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku, przede wszystkim w sposób wyraźny – bez takiego wniosku sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, w ogóle nie będzie badał kwestii udziałów. Sąd z urzędu ma bowiem obowiązek jedynie ustalić skład i wartość majątku podlegającego podziałowi.

Ponadto, to każdy z małżonków może zgłosić żądanie ustalenia nierównych udziałów dowodząc przy tym, że udział jednego z małżonków jest większy niż udział. Również spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim wnioskiem, ale tyko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienia małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Także wierzyciel może doprowadzić do określenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym należy zgłosić na etapie postępowania toczącego się przed Sądem I instancji (w dowolnym momencie – zarówno w piśmie inicjującym to postępowanie, jak i na późniejszym etapie). Nie jest możliwe wystąpienie z takim wnioskiem dopiero w postępowaniu apelacyjnym, zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sadu Najwyższego wyrażonym w postępowaniu z dnia 6 kwietnia 1998 roku, I CKN 1113/97. Warto również dodać, że uprawnienie do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie ulega przedawnieniu.

Ważne…

Wspomniany art. 43 § 2 KRIO nie wyłącza możności pozbawienia małżonka całego udziału w majątku wspólnym, niemniej rozstrzygnięcie takie może zapaść tylko w sytuacjach wyjątkowych (vide: SN, sprawie za sygn.akt III CRN 100/68, 3 grudnia 1968 rok).

Zostaw komentarz

Kara umownaŻądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków 1