Zakaz prowadzenia pojazdów

Przez admin

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat za popełnienie określonych w kodeksie wykroczeń.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie popełnienia wykroczenia:

1. spowodowania zagrożenia w ruchu wskutek niezachowania należytej ostrożności;
2. ucieczki przed kontrolą drogową;
3. kierowania pojazdem bez wymaganego uprawnienia.

Sąd orzeka zakaz w razie popełnienia wykroczenia:

1. prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu;
2. nieudzielenia pomocy ofierze wypadku przez uczestniczącego w nim obwinionego.

Zakaz prowadzanie pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego sprawcę. W związku z powyższym na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczany jest okres zatrzymania. Wówczas, sąd wydając takie orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego go do prowadzenia pojazdu i od daty zwrotu tego dokumentu odlicza się czas obowiązywania zakazu.

Orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów sąd jest zobligowany do oznaczenia pojazdu jakiego to dotyczy owy zakaz. Mogą to być pojazdy mechaniczne i niemechaniczne. Można orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia danego pojazdu, nawet jeżeli nie posiada on uprawnień do jego kierowania.

Pamiętaj, że …

sąd może zobowiązać (zarówno obligatoryjnie, jak i fakultatywnie) obwinionego do obowiązku naprawienia szkody. Fakultatywnie jest to możliwe w dwóch przypadkach, tj. w odniesieniu do sprawców odpowiedzialnych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu oraz tych, którzy nie stosowali się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu.

Natomiast obowiązek orzeczenia wstępuje:

– prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
– prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej;
– nieudzielenia pomocy ofierze wypadku przez prowadzącego pojazd uczestniczącego w wypadku drogowym.

Odpis wyroku orzekającego zakaz przesyła się organowi państwowemu lub samorządowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. W przypadku prawa jazdy organem tym jest starosta (prezydent miasta na prawach powiatu). Jeśli skazany pracował jako kierowca, o wyroku zawiadamia się także jego pracodawcę. Organ cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz nie może ich wydać w okresie obowiązywania zakazu zgodnie art. 182 k.k.w.

Zostaw komentarz

Uchylenie mandatuCzym jest zachowek