Zasiedzenie nieruchomości

Przez admin

Zasiedzenie nieruchomości stanowi sposób nabycia prawa i następuje po upływie określonego czasu. Zasiedzenie powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że skutki następują już po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie.

Wskazać należy, że chociaż do zasiedzenia nieruchomości nie jest konieczne orzeczenie sądu, to przepisy prawa wymagają złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu. Orzeczenie ma jednak charakter wyłącznie deklaratoryjny, czyli potwierdza, że nastąpiło zasiedzenie.

Zgodnie z przepisem art. 172 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat.

Jak wynika z treści art. 172 ust. 1 jednym z warunków zasiedzenia jest posiadanie rzeczy przez określony czas. Musi być to tzw. posiadanie samoistne. Posiadanie samoistne jest stanem, w którym posiadacz zarówno faktycznie włada rzeczą, jak i przejawia wolę posiadania jej jak właściciel. Posiadanie samoistne istnieje więc wtedy, gdy osoba władająca rzeczą zachowuje się tak, jak jej właściciel. Dla przyjęcia, że posiadanie ma charakter samoistny nie jest przy tym konieczne, aby władający rzeczą rzeczywiście wykonywał względem rzeczy konkretne czynności. Kluczowe znaczenie ma to, czy ma on możliwość ich realnego wykonywania, gdyż sama ta możliwość jest wystarczająca dla przesądzenia o istnieniu posiadania i jego charakteru. Posiadanie samoistne charakteryzuje m.in.: pobieranie pożytków, czy ponoszenie obciążeń związanych z rzeczą.

Aby zasiedzieć nieruchomość konieczny jest również upływ czasu. W odniesieniu do nieruchomości może być to:

  • 20 lat, gdy posiadacz jest w dobrej wierze

lub

  • 30 lat w przypadku bycia posiadaczem w złej wierze.

Dobra wiara występuje, gdy posiadacz włada nieruchomością i ma uzasadnione przekonanie, iż jego władanie jest zgodne z przysługującym mu prawem.

Dla uzyskania skutku prawnego w postaci zasiedzenia własności konieczne jest, aby przez cały okres, jaki ustawa przewiduje dla zasiedzenia, posiadanie charakteryzowało się samoistnością.

Postępowanie mające na celu zatwierdzenie, iż skuteczne zasiedzenie nastąpiło wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku należy oznaczyć wnioskodawcę, a także wszystkie osoby zainteresowane w sprawie. Zgodnie z art. 510 Kodeksu Postepowania Cywilnego jest to każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. W przypadku zasiedzenia są to właściciele przedmiotowej nieruchomości, a także ich spadkobiercy.

W treści wniosku należy wskazać, iż wnioskodawca domaga się stwierdzenia zasiedzenia prawa własności określonej nieruchomości.

Zostaw komentarz

Zasiedzenie nieruchomości 1Zasiedzenie nieruchomości 2