Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać od pełnoletniego dziecka alimentów?

Obowiązek alimentacyjny może być nałożony zarówno na rodzica, jak i na dorosłe dziecko. Zgodnie z brzmieniem artykułu 87 KRO „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.” Przez wparcie należy rozumieć nie tylko obowiązek emocjonalny i duchowy, ale i materialny. Kluczową kwestią pozostaje jednak stosunek władzy rodzicielskiej do możliwości egzekwowania wyżej wymienionego …

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać od pełnoletniego dziecka alimentów? Read More »

Alimenty dla byłego małżonka

Małżeństwo jako wyjątkowy stosunek prawny, wyznaczający wzajemne prawa i obowiązki małżonków, obejmuje całość ich życia. Według Sądu Najwyższego: ,,Cel i społeczne znaczenie związku małżeńskiego wymagają, by niektóre konsekwencje jego zawarcia trwały nawet po rozwiązaniu małżeństwa. (Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, LEX nr 3342). Jednym z takich skutków jest istniejący w określonych w …

Alimenty dla byłego małżonka Read More »

Odroczenie wykonania kary

Wykonanie orzeczonej przez sąd kary należy wykonać bezzwłocznie. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odroczenia wykonania kary. Jest to instytucja pozwalająca na przesunięcie wykonania kary w czasie. Jednak ani wymiar kary, ani jej forma nie ulegają zmianie. Dopuszczalność złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary istnieje tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. Możliwości …

Odroczenie wykonania kary Read More »

Kiedy możesz być tymczasowo aresztowany?

Tytułem wstępu, warto wspomnieć, iż tymczasowe aresztowanie polega na tymczasowym pozbawieniu wolności osoby podejrzanej celem zabezpieczenia warunków prawidłowego toku postępowania poprzez umieszczenie w areszcie śledczym. Warunkowo Ustawodawca dopuszcza możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zapobieżenia popełnienia nowego ciężkiego przestępstwa. W świetle obowiązujących przepisów tymczasowo aresztowanym, może być osoba zastosowane wobec osoby w stosunku, co do której: Drugą …

Kiedy możesz być tymczasowo aresztowany? Read More »

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Jest to instytucja pozwalająca Sprawcy przestępstwa, który odbył już pewną część kary pozbawienia wolności na zwolnienie przez Sąd z odbywania reszty kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie stanowi instrument umożliwiający rezygnację z wykonania pozostałej części kary tych Skazanych, co do których niecelowe jest wykonanie kary pozbawienia wolności w całości i tym samym oznacza poddanie …

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Read More »

Scroll to Top